53410. lajstromszámú szabadalom • Egymásba kapaszkodó gyűrűkből álló védőburkolat dugaszzsinórokhoz

Megjelent 1911. évi szeptember lió 25-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ffjj f HIVATAL ! SZABADALMI LEÍRÁS 5B410. szám. VI I/j. OSZTÁLY. Egymásba kapaszkodó gyűrűkből álló védőburkolat dugaszzsinórokhoz. TELEPHON APPARAT FABRIK E. ZWIETUSCH & C° G. M. B. H. CÉG CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1910 augusztus hó 4-ike. Elsőbbsége 1909 november hó 24-ike. A távbeszélő kapcsolószekrényeken al­kalmazott dugaszzsinórok azokon a helye­ken, ahol a zsinór a dugaszból kilép, különö­sen erős igénybevételnek vannak alávetve. Ez onnét van, hogy a zsinór a dugasznak a kapcsolóba való bedugásánál mindig egy­idejű nyomás alkalmazása mellett kb. 90°­kal megtörik és azután a dugasznak a kap­csolóból való kihúzásánál mindig egyidejű húzás alkalmazásával régi helyzetébe ki­nyúlik. Ennélfogva a zsinór az említett he­lyen már aránylag rövid időn belül meg­sérül és, ha egyébként még egészen hasz­nálható állapotban van is, mással ki kell azt cserélni. Ennek a hátránynak elkerülé­sére azért tértek át, hogy a zsinórt a ve­szélynek leginkább kitett helyen védőbur­kolattal látták el, amely leginkább vagy fémtömlőkből vagy tekercsrúgókból vagy gyűrűláncokból állt. Az ilyen fajta ismert berendezések azonban a feladatukat csak nagyon tökéletlen mértékben teljesítik, mert mint gyakorlati kísérletek mutatták, az is­mert védőburkolatoknak élettartama olyan csekély, hogy alkalmazásuk dacára a zsi­nór fokozott élettartamáról alig lehet szó. A találmány olyan védőburkolatra vo­natkozik, amely a legutóbb említett fajtá­hoz tartozik és célja oly burkolat létesí­tése, amely rendkívül ellentálló és tartós. A találmány értelmében az egyes gyűrű vagy szemek, emelyekből a védőburkolat áll, úgy vannak alakítva és méretezve, hogy körívvé összehajlítva belső és külső fölfekvési poatjainkak helyzeténél fogva to­vábbi összehajlítás ellen úgyszólván telje­sen biztosított láncot alkotnak, mimellett az egyes láncszemek lehetőleg kedvezően vannak igénybe véve és nevezetesen külső, nyomásnak kitett pontjain is akképen mű­ködnek együtt, hogy a burkolat használa­tánál a szemeknek itt föllépő kopását a zömökölés illetve önszögecselés mintégy kiküszöböli. Nagyon kedvezőtlen viszonyok között foganatosított gyakorlati kísérletek azt mutatták, hogy az új védőburkolat tar­tóssága majdnem határtalan. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak célszerű foganatosítási alakja látható, hol a dugasz és a védőburkolat részben metszve van föltüntetve. Az ábrán (a) dugasz és (b) a dugaszzsi­nór. A védőburkolat több váltakozva egy­másra következő (c és d) gyűrűből áll, amelyek alkalmas anyagból, pl. jó acélból készülnek. A kívül fekvő, nagyobb átmérő-

Next

/
Thumbnails
Contents