53398. lajstromszámú szabadalom • Gép cipők fejbőrének a kaptafára aló foglalására

Megjelent 1911. évi szeptember hó 335-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMILEIRAS 53898. szára. 1/b. OSZTÁLY. Gép cipők fejbőrének a kaptafára való foglalására. UNITED SHOE MACHINERY COMPANY CÉG PATERSONBAN, NEW-YERSEYBEN ÉS BOSTONBAN. Pótszabadalom az 50271. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1909 augusztus hó 7-ike. A jelen találmány tárgya az 50271. sz. törzsszabadalomban védett gépnek egy fo­ganatosítási alakja. A találmány szerint a fejbőr nyújtására szolgáló szerkezetek egyúttal a fejbőr fára­foglalását is eszközlik. A fejbőrt megragadó fogók célszerűen majdnem folytonos folü­lettel bírnak, mely a cipőnek mellső részét körülveszi. A fogók' akként mozgathatók, hogy említett fölületük a megfeszített és a kaptafán beállított fejbőrt fölfoglalja. A cipő eleje alakjának megfelelően a fogók görbevonalúan vannak kiképezve. Hogy a fogók a fejbőr fölfoglalására szükséges mozgásokat elvégezhessék, azok célszerűen a cipő aljával párhuzamos síkban elmoz­gathatóan vannak elrendezve. A találmány szerint továbbá a szögező szerkezetek a fejbőrt a kaptafára foglaló fogópofákkal Össze vannak kötve, minek folytán azok a fogópofáknak mozgásaiban résztvesznek és a fogópofákhoz képest min -dig bizonyos meghatározott helyzetet fog­lalnak el. Ezen megoldás előnye abban áll, hogy a szögező szerkezetek a gép kezelő­jének minden beavatkozása nélkül mindig a kívánt módon állíttatnak be. A fejbőrt föl foglaló szerkezetek és a kaptafa a találmány szerint egymáshoz ké­pest akként mozgathatók el, hogy a fej­bőr, az alj síkjához szög alatt álló irány­ban, a béltalp és a béltalpajak vagy váll | által alkotott lapszögbe beszoríttatik. i A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra a gép oldalnézete. A 2. ábra előlnézet. A 3. ábra a gép fölső részének függélyes metszete. A 4. ábra a fogópofáknak nagyobb léptékű elölnézete. Az 5. ábra a gép fölső részének távlati képe. A 6. és 7. ábrák a szögező szerkezetnek részletrajzai. A 8—11. ábrák a fejbőrt a kaptafára föl­foglaló szerkezeteket és a megmunkálandó cipőt különböző állásokban szemléltetik. A 12. ábra a nyújtott és fölfoglalt cipőnek, valamint a lehorgonyzott bekötő elemnek egy részét láttatja. A gépállványnak mellső oldalán egy ve­zeték van kiképezve, melyben a (2) tolattyú

Next

/
Thumbnails
Contents