53379. lajstromszámú szabadalom • Malomkő az őrlemény részére alkalmazott kiinduló elosztócsatornákkal

í Megjelent ltfll. évi szeptember hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL szabadalmileiras 58B79. szám. X/i. OSZTÁLY. Malomkő az őrlemény részére alkalmazott tányérszerfi mélyedéssel és ebből kiinduló elosztócsatornákkal. DENSO WILLIAM GYÁRIGAZGATÓ SIMMERSDORFBAN. A bejelentés napja 1910 november hó 18-ika. Ismeretesek már oly malomkövek, me­lyeknek fölületén a középen tányéralakú mélyedések és ezekből kiinduló, a kőnek őrlőfölületén kiképezett, az őrleményt az őrlőfölületen elosztó csatornák vannak al­kalmazva. Ezem csatornákat ép úgy, mint a tányér­alakú mélyedésnek fenekét is az őrlőfölü­let kopásának megfelelően utána kell mé­lyíteni, ami azonban a kőnek nagy kemény­sége következtében csak nehezen vihető keresztül. Ezen mélyítésnél gyakran megesik, hogy a kőről túl sok pattog le, minek következ­tében a kő tovább nem használható. Ezen hátrányon a jelen találmány tárgya azáltal segít, hogy nemcsak a középső mé­lyedésnek feneke, hanem az említett csa­tornáknak fenekei is könnyen megmunkál­ható anyagból készülnek. Emellett az őrlő­fölület — amint ismeretes — egy cement­tel vagy hasonlóval kitöltött kemény kőr gyűrűből vagy pedig egyes, egy cement­ből vagy hasontóból készült mag körül al­kalmazott és ismert modon összetartott, kemény kőből való szegmensrészekből áll­hat. Jelen találmány értelmében már most a kő vastagságának körülbelül feléig ter­jedő elosztó csatornákat a gyűrűben vagy a szegmensrészekben a kőnek egész ma­gasságában vagy pedig ennek csak egy ré­szében képezzük ki s ezen csatornákat az­után a tányéralakú mélyedésnek a középső mag által alkotott fenekéig cementtel vagy hasonlóval töltjük, ki. Ezáltal lehetővé válik, hogy a csatorná­kat hasonlóan, mint a tányéralakú mélye­dés fenekét a kemiény kőből val|ó [őrlőfö­lület utánavágásának megfelelően mélyít­hetjük, anélkül, hogy a követ megsértenők. Ha az őrlőfölület mag körül elhelyezett és ismert mjódon összetartott kemény kő­szegmensek által van alkotva, akkor az el­osztó csatornákat egyszerű miódon úgy is állíthatjuk ©lő, hogy a kőszegmenseket befelé fordított oldalfölületükön egész ma­gasságukban vagy ezen magasságnak csak egy részében oly képen munkáljuk meg, hogy a szegmenseknek egymás mellé illesz­tésénél a cementtel vagy hasonlóval ki­töltendő csatornák keletkeznek. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egyik példaképem kiviteli alakja lát­ható, melynél az őrlőfölület egymás mellé illesztett kemény kőszegmensek által van képezve. Az

Next

/
Thumbnails
Contents