53369. lajstromszámú szabadalom • Szerszámcsat

í Megjelent ltfll. évi szeptember hó 21-én. MAGY. gh> KIR. SZABADALMI f§j f HIVATAL szabadalmi leírás 58869. szám. XX/d. OSZTÁLY. Szerszámcsat. SÁNTHA JÓZSEF SZÍJGYÁRTÓ SÁRBOGÁRDON. A bejelentés napja 1910 december hó 24-ike Jelen találmány tárgya csat, vonóállatok és első sorban lovak szerszámjai számára. Célja, hogy a ló kifogását gyorsan és köny­nyen eszközölni lehessen. Ez jelenleg kü­lönösen akkor ütközik nehézségbe, ha a ló elesett és a húzlószíj ezáltal megfeszül. Ilyenkor kinyitása a száj nagy fe­szültsége miatt óriási akadályokba ütkö­zik úgy, hogy a szíjat rendesen el kell vágni, hogy a lo fölszabaduljon és föl­állhasson. Jelen találmány fönti hátrányokat azáltal küszöböli ki, hogy a csat nyelvét két csuk­lósan összeerősített részből készíti, me­lyek üzem közben merev egészet képeznek, szükség esetén azonban a merevítő kötés oldhatjó, miáltal a csat nyelve behajlik és a kötés a szíj feszültség hatására azon­nal megszűnik. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképem kiviteli alakja. 1. ábra a találmány oldalnézetét, 2. ábra fölülnézetét, 3. ábra a osat nyelvét merev állapotban, 4. ábra Ugyanazt hajlékony állapotban, 5. ábra végül metszetét 4. ábra A—B vonala szerint tünteitli föl. A csat nagyjában hasonlít az ismert (c) csatokhoz. Áll tehát a (c) keretből, mely­hez (d) nyelv van elforgathatóan erősítve. Az egyik kapcsolandó (a) szíjrész a (c) keret­hez van állandóan erősítve, a másik (b) szíj rész pedig a (d) nyelvre húzatik is­mert mlódon rá. A nyelv két (d, d') részből áll, melyek egymáshoz képest elforgathatóan vannak összeerősítve. Ezen célból :a (d') rész (f) vége villás és (g) csappal van ellátva. A (d) résznek pedig a villák szárai közül be­nyúló lapos része (h) hosszirányú réssel van ellátva, mely a (g) csapot körülveszi. Ezen kapcsolás folytán a (d, d') részek egymás­hoz képest nemcsak 'elforgathatok, hanem hosszirányban kissé el is tolhat(ók. A (d, d') nyelvet (i) hüvely veszíi körül, melyet 4. ábrán jelzett helyzetében (1) rúgó igyekszik megtartani. Ezen (i) hüvely (i') fogantyúval és (j) ékrovatékkal bír, mely együtt működik a (d, d') nyelvrésze­ken kiképezett (k, k') orrokkal. A (c) keret egyik oldalán, az (iO fogantyú rögzítésére szolgáló készülék van elren­dezve, mely jelen kivitelnél az (m) hüvely­ben eltolható (n) csapból áll, melyet a raj­zon föl nem tüntetett rúgló ellenében (o) fogantyúval lehet hátrahúzni. A készülék használati módja az eddigiek alapján a következő:

Next

/
Thumbnails
Contents