53349. lajstromszámú szabadalom • Telefonhallgató dobozalakú tokkal és eljárás annak előállítására

Megjefent 1911. évi szeptember hó 26 9-én. MAGY ggfet KIR. SZABADALMI p||f l HIVATAL szabadalmi leírás 5B349. szám. vil/j. OSZTÁLY. Telefonhallgató dobozalakú tokkal és eljárás annak előállítására. TELEPHON APPARAT-FABRIK E. ZWIETUSCH & C° G. M. B. H. CÉG CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1910 október hó 13-ika. A találmány oly telefonhallgatóra vonat­kozik, melynek tokja dobozalakú és nem­csak a benne elhelyezett részek védelmére szolgál, hanem egyidejűleg mint a hallgató­nak permanens illetve állandó mágnese sze­repel. Minthogy az ilyen mágnes tokjának olyan fémből kell állania, amely, mint- pl. az edzett acél vagy edzett vas, elég kemény arra, hogy a vele közölt mágnességet hosz­szabb ideig megtartsa, lényeges nehézségek merültek föl, mikor arról volt szó, bogy a tokba a szükséges csavarmeneteket bemet­szük és egyéb megmunkálásokat, mint pl. lyukak fúrását vagy csákozását végezzük. A találmány tárgyát tevő eljárás, mely­nek révén ezen hátrányt megszüntetjük, abban áll, hogy a szóban forgó hallgató tokjait lágy fémből, mint pl. lágy vasból vagy acéllemezből húzzuk vagy sajtoljuk és csak miután ebben az állapotban a szük­séges megmunkáláson keresztülmentek, tet­szőleges módon edzzük azokat úgy, hogy az erre következő mágnesezés alkalmával a velük közölt mágnességet jól megtartják. A találmány további jellemző mozzanatai a hallgató alkatrészeinek az edzett tokban való egyszerű elrendezésében állanak. A rajzon a találmány tárgyának egyik célszerű foganatosítási példája van föltün­tetve. Az 1. ábra a telefonhallgató fölülnézete, hol a hallgatókagyló és a hanglemez el van távolitva; a 2. ábra az 1. ábra metszete I—I vonal irányában nagyobb léptékben; a 3. ábra a tok egy részét mutatja a veze­tékhuzalok kapcsoló-szorítóival; a 4. ábra a kapcsolószorítokat nézetben tün­teti föl. Az (1) tokot alkalmas módon pl. egy da­rab lágy vas- vagy acéllemezből sajtoljuk, hasonlóan ahhoz, amint ezt olyan telefon­hallgatóknál szokták végezni, amelyeknek dobozalakú tokjában külön permanens mág­nes van elrendezve. A tok fölső (2) szélét ezután kifelé átkarimázzuk, miáltal a (3) hanglemez számára jó fölfekvési fölületet kapunk, A karimára ezután kívül a (4) csa­varmeneteket metszük be, amelyre a meg­felelő belső csavarmenetekkel ellátott, a hanglemez iögzítésére szolgáló (5) hallgató­kagylót csavarolhatjuk. Végül a tokba még a szükséges lyukakat fúrjuk és pedig egy vagy több lyukat a vezetékhúzaloknak a tok belsejében elrendezett szorítókhoz való bevezetésére egy lyukat, amelyben a hal-

Next

/
Thumbnails
Contents