53347. lajstromszámú szabadalom • Karaszolókészülék fölületek megmunkálására

Megjelent 1911. évi szeptember hó 21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jB» HIVATAL szabadalmi leírás 53847. szám. XVí/d- OSZTÁLY. Karaszoló készülék fölületek megmunkálására. HANAMAN FERENC MÉRNÖK BUDAPESTI LAKOS, MINT WAWRINA EDE MECHANIKUS WIENI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1910 december hó 11-ike. Elsőbbsége 1909 március hó 24-ike. • A találmány vezetödarabon elrendezett karaszoló vassal ellátott karaszoló készü­lékre vonatkozik, melynek működő élei az egymásra következő behatásoknál a hala­dási iránnyal különböző szöget zárnak be. Ezen szerszám-elrendezésnél fogva a mű­ködő éleknek különböző oldalról történő behatása által a fölületnek teljesen egyen­letes megmunkálását érjük el és minden­nemű barázda- vagy hullámképződés elke­rültetik. A mellékelt rajz jelen találmány tárgyá­nak egy példaképem foganatosítási alakját mutatja be, mely tárcsaalakú lemezek meg­munkálására alkalmas és pedig az 1. ábrán fölülnézetben, a 2. ábrán oldalnézetben, részben pedig metszetben, míg a 3. és 4. ábrák részletrajzok. A megmunkálandó (2) tárcsa az (1) lapon (3) szorítócsavar segélyével van megerősítve, mely utóbbi a forgattyú gyanánt kiképe­zett (4) vezetődarabnak forgáscsapjául szol­gál. Ezen vezetődarabon az (5) és (6) ka­raszoló vasak vannak elrendezve, melyek a sugáriránytól különböző oldalra eltérő iránnyal bírnak. Ennek az a következ­ménye, hogy az egymásután működésre kerülő élek karaszoló hatásukat különböző irányban fejtik ki úgy, hogy az egyik ka­raszoló vas által előidézett egyenlőtlensé­gek a következő által mindenkor megszün­tettetnek. Mint az 1. ábrából látható, az (5) karaszoló vas a vonalkázottan föltünte­tett helyzetben oly iránnyal bír, mely a (6) karaszoló vas irányát a teljes vonallal kihúzott helyzetben keresztezi. A karaszoló vasak a vezetődarabon (7) csavarok segé­lyével vannak megerősítve, melyek lehe­tővé teszik, hogy azok a csavar tengelye körül elfordulhassanak oly célból, hogy a működő éleknek a fölülethez való simulása lehetővé váljék. A karaszoló vasak moz­gásának határolására peckeket vagy effélé­ket alkalmazhatunk. Hogy a (4) vezetődarabot a forgáscsapul szolgáló (3) szorítócsavarral kapcsolatba hozhassuk, utóbbit (8) nyakkal látjuk el, melyre a (4) vezetődarabnak fölhasított (9) agyrésze oldalról föltolható. Ha a forgaty­tyut leszorítjuk, a (9) agyrész a (10) csapra tolódik, mely körül a vezetődarab forgat­ható. Különböző szög alatt beállított két kara­szoló vas helyett egy egyetlen karaszoló vasat is alkalmazhatunk, mely különböző

Next

/
Thumbnails
Contents