53337. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék compoundgőzgépeknél a két henger egyenlő munkateljesítménnyel való működtetésére

Megjelent 1911. évt szeptember hó 21-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI BD HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 58337. száiu. V/c. OSZTÁLY, Eljárás és készülék compound gőzgépeknél a két henger egyenlő munkateljesít­ménnyel való működtetésére. SÁFRÁN FERENC MÁV. MÉRNÖK ÉS RADVÁNNYI ISTVÁN GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 szeptember hó 15-ike. Compound gőzgépek tudvalévőleg ott ta­lálnak alkalmazást, ahol nagyobb munka­teljesítményre van szükség és a gőzgép nyugodt és egyenletes járása kívántatik meg. Az ily gőzgépeknél azonfölüJ, külö­nösen ha receiverrel és kondenzátorral van­nak ellátva, a gőzfogyasztásban is nagy megtakarítás érhető el. Ezen körülménynek tudandó be, hogy kezdetben a compound gőzgépeket lokomotivoknál is bizonyos elő­szeretettel alkalmazták. Napjainkban azon­ban tapasztalható, hogy ezen egyszerű compound gépeket az u. n. ikercompound gépek fokozatosan kiszorítják, daczára an­nak, hogy ikergépek alkalmazásánál egy­részt a szerelés, másrészt a vezérmű elren­dezése nagy gyakorlati akadályokba ütkö­zik. Eme jelenség oka főleg abban kere­sendő, hogy a compound gépek föntemlí­tett előnyei mellett avval a nagy gyakor­lati hátránnyal bírnak, hogy a gépek munka­képessége a compoundhatás káros befolyása nélkül nem fokozható tetszés szerint, mint­hogy a normálist jóval meghaladó munka­kifejtés alkalmával a kis és nagy nyomású gőzhenger munkakifejtése lényegesen kü­lönbözik, nevezetesen a lokomotiv-com­poundgépeknél használatos volumviszonyok (1. 9—2., 2) és az ott alkalmazásban lévő nagy kazánnyomás következtében a nagy­nyomású henger munkateljesítménye általá­ban jóval nagyobb, mint a kis nyomású hengeré. A két henger különböző munka­teljesítményének káros hatása legfőként abban nyilvánul, hogy a főágyakban a csap­nyomások nagyon különbözők, s így az oly lokomotivjárás, amely egyszeres compound­géppel bír, nagyon nyugtalan. Egyszeres compoundgéppel bíró lokomotívnál a két henger teljesítménye csakis azon terhelés­j nól, kazánnyomásnál és töltési foknál j ugyanaz, amelyre a lokomotív szerkeszte­! tett ; minden más esetben a hengerolda­lak teljesítményei különbözők. A két hen­ger különböző munkateljesítményének ká­ros hatása egyrészt a gazdaságtalan gőz­fogyasztásbaa, másrészt abban nyilvánul, hogy lökőhatások lépnek föl. Stabil gépek­j nél ezen lökőhatások megszüntetésére, ille­| tőleg a gép nyugodt járásának biztosítá­sára lendítő tömeget alkalmazunk. Oly sta­bil compound gépeknél, melyeknél a gép maximális teljesítményének határa a nor­mális teljesítményt messze túlszárnyalja, a

Next

/
Thumbnails
Contents