53331. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék kaucsuktárgyaknak megszakítás nélkül hosszakban való előállítására

Megjelent 1911. évi szeptember hó 19-én. MAGY. gjW Kffi. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53881. szám.. XI/b. OSZTÁLY. Eljárás és készülék kaucsuktárgyaknak megszakítás nélküli hosszakban való előállítására. GARE TAMÁS MÉRNÖK BRAMBLE-BEACHBEN. A bejelentés napja 1910 augusztus hó 8-ika. Elsőbbsége 1909 augusztus hó 21-ike. A találmány tárgya a 40295 számú sza­badalomban ismertetett és hasonló eljárások szerint formákban előállított és átformált kaucsuktárgyak gyártására vonatkozik és célja az ezen eljárások szerint készült gumi­tárgyaknak, például tömör vagy üreges ab­roncsoknak, tárcsáknak és hasonlóknak meg­szakításnélküli hosszakban és alkalmas ke­resztmetszetű hengeres vagy csőszerű alak­ban való előállítása. A tapasztalat azt mutatta, hogy a por­alakú kaucsuk, amint az a föntemlített eljá­rásoknál előnyösen használtatik, a henger­ben dugattyú segélyével nem volt egyen­letesen összenyomható, minthogy a dugaty­tyúhoz legközelebb fekvő részek a hengert megfogni törekedtek, míg ha kisebb meny­nyiségek nyomattak össze egy-egy lökettel, nehéz, sőt csaknem lehetetlen volt gyakor­latilag az utána következő réteget az előbbivel kellően egyesíteni és ilymódon megszakításnélküli hosszúságban állítani elő a gyártott kaucsuk tárgyat. E czélból a találmány szerint egy ide-oda menő dugattyút alkalmazunk, amely a cső­szerű formában dolgozik és oly módon van berendezve, hogy minden löketnél csekély mennyiségű poralakú kaucsukot tol be a formába, amelyet ott annyira összenyom, hogy a levegőtől megszabadíttatik, mimel­lett egyidejűleg a forma megszakításnélküli gumirudat, illetve köteget állít elő kellően összesajtolva. Annak biztosítására, hogy az egyes rétegek az előző rétegekkel jól egye­süljenek, alkalmas eszközöket rendezünk el, amelyek az érintkező felületeket érdessé teszik, úgy hogy egymással jól kapcsolódnak. Az 1. ábra a megszakításnélküli hosszban előállítandó gumitárgyának előállítására szol­gáló gép oldalnézete, a 2. ábra fölülnézete, a 3. ábra más kiviteli alakot mutat vázla­tosan oldalnézetben, a 4., 5., 6. és 7. ábra különböző dugatyúk és formák keresztmetszetét tüntetik föl, a 8. ábra egy forma keresztmetszete na­gyobb léptékben, a 9. ábra czipősarkok és hasonlók előállítá­sára szolgáló gép egy részének metszete és nézete, a 10. ábra a 3. ábra A—B vonala szerint vett keresztmetszet. Az 1., 2. és 4. ábrán (a) egy alkalmas áll­ványzat, amely a forma és dugattyú szá-

Next

/
Thumbnails
Contents