53322. lajstromszámú szabadalom • Villamosságmérő

Megjelent 1911. évi szeptember lió 19-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ij m HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53B22. szám. VII/d. OSZTÁLY. Világosságmérő. LUKÁCS BÓDOG ITALMÉRŐ POROSZLÓN. A bejelentés napja 1910 december hó 10-ike. Jelen találmány oly készülékre vonatkozik, melynek segélyével különösen helyiségek­ben meglévő világosság hőmérőhöz hasonló módon fokokban leolvasható, ill. megállapít­ható. Ezen készülék főleg szemkórházak­ban van hivatva fontos szolgálatot betöl­teni, minthogy vele az orvos által előre megállapított és jónak vélt világosság meg­állapítható és ellenőrizhető. A találmány­beli készülék azonfölül iroda- és lakóhelyi­ségekben is előnyösen alkalmazható, mint­hogy módunkban van vele megállapítani, vájjon a helyiségben lévő világosság meg­felelő-e. A találmánybeli készülék egy példaképeni foganatosítási alakját a mellékelt rajz mu­tatja be, nevezetesen az 1. ábrán elülnézetben, a 2. ábrán az 1. ábra A—B vonala szerint vett metszetben, míg a 3. ábrán függélyes metszetben. A találmánybeli világosságmérő lényegé­ben előnyösen a fakeretben foglalt, egy­másra fektetett (b, b) üveglapból áll (2. ábra), mely utóbbiak között előnyösen áttetsző (c) papírszalagok vannak elrendezve és pedig oly módon, hogy az első (cl) papírszalag a (b) üveglapok hosszával bír és keresztirányú beosztásokkal van ellátva, mimellett ezen beosztásokban a papírszalagra a sorszámok vannak rányomtatva. A következő (c2) pa­pírszalag már egy beosztással rövidebb, mint a (cl) szalag, a (c3) papírszalag pedig ugyancsak egy beosztással rövidebb mint az előző (c2) papírszalag és így tovább, vagyis a papirszalagok lépcsőzetes elren­dezést mutatnak (3. ábra). A papírszalago­kat előnyösen gelatinnel ragasztjuk egy­máshoz. A találmánybeli világosságmérő haszná­lati módja már most a következő : A készüléket (d) nyelénél fogva szemünk elé tartjuk oly módon, hogy a beosztások­ban alkalmazott számok a szemünktől el­fordított oldalon vannak. Ekkor a világos­ságmérőn alkalmazott számokat fölülről le­felé olvassuk mindaddig, míg ez a számok előtt lévő folyton növekedő vastagságú pa­pirrétegeken keresztül lehetséges; t. i. ezen leolvasás alkalmával eljutunk egy oly számig, mely még éppen leolvasható, de a következő magasabb szám már nem. Ebben az esetben a leolvasható utolsó legnagyobb szám karrakterizálja a helyiségben lévő világosságot. Természetes, hogy ha helyi­ségben uralkodó világosság erősebb, akkor a leolvasás a nagyobb számoknál is lehet­séges, de mindenkor eljutunk egy oly

Next

/
Thumbnails
Contents