53297. lajstromszámú szabadalom • Védő és hűtőkészülék fogköszörűlő- és fogcsiszolókorongok számára

oldalán fogja közre, ellenben a két védő­csésze között két szemben fekvő oldalán szabadon hagyja. A (3) fogantyú (4) csavarmenetére a (8) csavaranya van csavarva, amelynek (9) pe­reme a rugalmas (5) nyelvekhez szorul. Az (5) nyelvek a két (7) védőcsészét egymás­tól eltávolítani akarják, a (8) csavaranyá­nak a (3) fogantyú szabad vége felé való csavarása által pedig a (9) perem az (5) nyelveket és ezzel együtt a (7) védőcsészé­ket egymáshoz közelíti. Világos tehát, hogy a (8) csavaranya beállítása által a (7) védő­csészéket egymáshoz közelíteni vagy egy­mástól távolítani lehet aszerint, amint a (3) fogantyúba helyezett (1) csiszolókorong kisebb vagy nagyobb átmérővel bír. Célszerű a 3. ábrában látható módon a (7, 7) védőcsészéket a (3) fogantyú hossz­tengelyére merőleges (10, 10) tengelyek kö­rül forgathatóan ágyazni, mely 10 tengelyek a (3) fogantyúnak (11) szabad végéhez le­hetőleg közel fekszenek. Célszerű emellett a védőcsészék beállítószerkezetét úgy készí­teni, hogy mindegyik védőcsészét külön lehessen beállítani és tetszőleges helyzetben rögzíteni. így pl. az 5. ábrában az egyik védőcsésze a fogantyú hossztengelyével majdnem párhuzamosan, a másik védőcsé­sze pedig erre majdnem merőlegesen áll. A 3—5. ábrában föltüntetett foganatosítási alaknál a védőcsészék (12) szögemelőkön vannak alkalmazva, melyekhez a (13) tagok csatlakoznak csuklósan. Ezeknek szabad végén (14) hasítékok vannak alkalmazva, amelyeken a (15) szorítócsavar megy ke­resztül. A (15) szorítócsavar meglazítása után mindegyik (7) csésze külön állítható be és a (15) szorítócsavar meghúzása után a (13) csuklós tagok közvetítésével rög­zíthető. Célszerű a leírt védőkészüléket egy külön {16) hüvelyre szerelni, mely a (3) fogan­tyúra tolható és ezen (17) bajonetzár segé­lyével rögzíthető. A fönt leirt védőkészülék biztosan me gátolja azt, hogy a köszörülőkorong a fog­ról lecsúszváu, a szájüreg lágy részeit meg­sértse, amellett azonban nem gátolja azt> hogy a köszörülés munkájának menetét és a köszörülőkorong helyzetét a fogorvos állandóan szemmel követhesse. Különösen a 3—6. ábrában föltüntetett szerkezet, mely­nél a védőcsészék egymástól függetlenül és a fogantyú szabad végéhez közel elren­dezett tengelyek körül állíthatók be, rend­kívül jól alkalmazkodik a szájüreg külön­böző helyén végzendő munkálatokhoz. A hűtőkészülék, amint az a 6. és 7. ábrá­ból látható, egy (18) íémcsövecskéből áll, mely egy (19) elzárócsappal van ellátva és (20) végén a (21) gumicső segélyével egy magasabban fekvő víztartánnyal vagy víz­vezetékkel köthető össze, amelyben a víz állandóan nyomás alatt áll úgy, hogy a (18) csőben semmiféle körülmények között sem léphet föl szívóhatás, mely a beteg szájá­ból nyálrészeket föl'szívhatna, amelyek eset­leg egy más beteg szájába jutván, ezt meg­fertőzhetnék. A (18) csövecske a (3) fogan­tyúra, ül. az erre tolt (16) hüvelyre a fo­gantyú, ill, hüvely kerületének bármely pontján erősíthető meg azáltal, hogy a (18) csövecske a rugalmas kengyelalakú (22) rugókkal van ellátva, melyek a (3) fogantyú ill. a (16) hüvely köré kapaszkodnak. A (18) cső szabad (23) vége az (1) köszörülőkorong közelében torkol és erre a munka közben állandóan kevés mennyiségű vizet juttat. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Védőkészülék fogköszörülő- és csiszoló­korongok számára, jellemezve azáltal, hogy a köszörülő- vagy csiszolókorong szárának fölvételére szolgáló fogantyú hossztengelyétől kétoldalt két védőcsé­sze van a hossztengelyhez viszonyítva, beállíthatóan megerősítve. 2. Az 1. alatt igényelt védőkészülék foga­natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a két védőcsésze a fogantyú hosszten­gelyére merőleges tengelyek körül for­gathatóan van ágyazva. 3. Az 1. és 2. alatt igényelt készülék foga­natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a védöcsészék forgástengelyei a fogantyú szabad végénél feküsznek.

Next

/
Thumbnails
Contents