53296. lajstromszámú szabadalom • Telefonbeszélgetés számláló

Megjelent 1911. évi szeptember lírt 15-é n. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 53296. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Telefonbeszélgetés-számláló. BORN KÜRT FOGORVOS KREUZBIJRGBAN. A bejelentés napja 1910 november hó 29-ike. Jelen találmány tárgya telefonhoz való beszélgetés-számláló, mely főleg arra szol­gál, hogy egy fölhívókészüléknél a beszél­getéseket megszámlálja. A találraánybeli beszélgetés-számláló oly készülékekhez való, melyeknél a visszahívás mágneses induktor segélyével történik. A mellékelt rajz jelen találmány tár­gyát az 1. ábrán elülnézetben, míg a 2., 3. és 4. ábrán alulnézetben mutatja be, mimellett a mechanizmus különböző működési helyzetben látható. (1) a mágneses induktor forgattyúja. A (2) forgattyútengelyen (3) kar vau fölékelve, mely utóbbinak a forgattyútengely forgatása közben a készülék alatt elrendezett szekrény (4) hasítéka előtt kell elmozognia. A (3) karnak akadálytalan elmozgatását azonban ezen (4) hasiték előtt az (5) retesz hátrál­tathatja, mely utóbbi a (6) vezetékben el­tolható módon akként van ágyazva, hogy a (4) basítékból annyira kilép, hogy a (3) karnak forgatása csak az (5) retesz félretolása mellett hajtható végre. Az (5) retesznek ezen félretolását a telefon hall­gató kagylójának leemelése által idézzük elő. Ha a hallgató kagylót a (7) kampóról leakasztjuk, akkor ezen kampó ismert mó­don fölfelé mozog. A (7) kampóval azon­ban a (8) rudazat, evvel pedig a (9) szög­emeltyű akként van összekötve, hogy a (8) rudazat következtében a kampó fölfelé moz­gása az (5) retesz előretolását eredményezi. Ha tehát valaki a készülékkel egy másik állomást, illetve a központot föl akarja hívni, akkor először a hallgató kagylót emeli le. Ezáltal a retesz előre tolatik és az (1) forgantyúnak most következő forga­tásánál a (3) karnak a (10) csap körül for­gathatóan ágyazott (5) reteszt félre kell tolnia, mint ez a 4. ábrán látható. Az (5) retesszel azonban egy szögemeltyű gyanánt kiképezett (11) kar áll összeköttetésben, melynek a (5) retesz eltolásánál megfelelő mozgást kell végeznie. A (11) kar elmoz­gatása által (12) rudazat és rugalmas (13) kilincs segélyével a (14) fogaskerék egy fognak megfelelő szöggel elforgattatik. Ezen fogaskerék mozgása már most tetszés sze­rinti módon valamely számlálóműre vite­tik át. SZABADALMI IGÉNY. Telefonbeszélgetés-számláló mágneses in­duktorral ellátott készülékek számára,

Next

/
Thumbnails
Contents