53271. lajstromszámú szabadalom • Vízszintmérő kettős libellával

Megjelent 1911. évi szeptember hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 53271. szám. VI l/f. OSZTÁLY. Vlzszintmérő kettős libellával. WENZEL WILHELM NYERGES KAISERSWALDEBEN. A bejelentés napja 1910 december hó 20-ika. A találmány tárgyát képező vízszintmérő­vel úgy a vízszinteshez, mint a függőleges­hez közel eső lej tésű síkoknak hajlásszögét könnyen meg lehet határozni, minthogy a vizszintmérőn két egymásra merőleges ten­gelyű libella van alkalmazva. A mellékelt rajz a találmány tárgyát tünteti föl. A (6) alaplapon az (5) csukló körül el­forgathatólag van elrendezve a (2) víz­szintes és a (3) függőleges tengelyű libel­lákat tartó (1) vízszintmérőnek (4) alap­lapja. Az (1) vízszintmérőbe a (11) fogan­tyúval működtethető (9) csavar van be­építve, mely a (6) alapzaton szilárdan meg­erősített ívalakú (8) skálának kifogazott részébe kapaszkodik. Méréskor a (6) lapot lefektetjük a lejt­mérendő fölületre $ a (9) csavar forgatá­sával a lejtmérendő fölület szerint a (2) vagy a (3) libellát állítjuk be vízszintesre s az (1) vízszintmérővel szilárd összeköt­tetésben állió (10) mutató segítségével azon­nal leolvashatjuk az illető fölületnek a víz­szintestől vagy a függőlegestől való elté­rését, akár százalékban, akár fokokban. SZABADALMI IGÉNY. Beállítható vízszintmérő, azáltal jellemezve, hogy rajta a szokásos vízszintes tenge­lyű libellán kívül még egy, ez utjóbbira merőleges tengelyű libella is van alkal­mazva. (1 rajzlap melléklettel.) PUM tlnuto NYOMDA*. « OMHITIft

Next

/
Thumbnails
Contents