53268. lajstromszámú szabadalom • Vízcsöves kazán a fölső és alsó kazánt összekötő csövekkel

Megjelent 1911. évi szeptember hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 53268. szám. v/e/a. OSZTÁLY. Vízcsöves kazán a fölső és alsó kazánt összekötő csövekkel. SCHREIER WALTER PROKURISTA COTTBUSBAN. A bejelentés napja 1910 szeptember hó 27-ike. Oly gőzkazánoknál, amelyeknél a fölső és alsó kazáncsövekkel van összekötve, a kazánfenék azon része, ahol a csővégek behengereltetnek, a cső megerősítésének megkönnyítése céljából lépcsőzetesen alakít­tatik. Ezen lépcsők vagy központosán van­nak elrendezve, vagy pedig hullámosan, de ellentállási képességük csekély úgy, hogy nagy nyomású gőzkazánokhoz alkalmat­lanok. Találmányom szerint oly vízcsöves kazá­noknál, melyeknél a fölső és alsó kazán a csövek fölvétele céljából csőtoldattal van­nak ellátva, ezen csőtoldat fenéklapja kö­zépső része felé emelkedő lépcsőkkel bír. Ezen alakítás folytán a fenéklap U- vagy Z-alakú keresztmetszetű lesz úgy, hogy az áthajlítás elleni ellentállóképessége lénye­gesen fokoztatik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképem kivitele van föltün­tetve. Az 1. ábra a kazánelrendezést hosszmetszet­ben, a 2. ábra részben metszett oldalnézetben, a 3. ábra a csőtoldat fenéklapját nagyobb léptékű metszetben és a 4. ábra fölülnézetben mutatja. A fölső és alsó (a) illetőleg (b) kazán (c), illetőleg (d) csőtoldatokkal van ellátva, me­lyek az (e) vízcsövek megerősítésére szol­gálnak. A (c) és (d) csőtoldatok (c') és (d') fenék­lapja, mint ez a 3. és 4. ábrán látható, lép­csőzetesen van kisajtolva. Ezen egymással párhuzamosan futó és a középső rész felé emelkedő lépcsők egy vagy több csősoro­zat megerősítésére szolgálnak. A lépcsőknek ezen különleges elrendezése folytán bármelyik cső kicserélése lehetsé­ges anélkül, hogy az előtte lévő cső eltá­volítása szükséges volna. A (c, d) csőtolda­tok nemcsak köralakúak, hanem tetszés szerinti keresztmetszetűek is lehetnek. SZABADALMI IGÉNY. Vízcsöves kazán a fölső és alsó kazánt összekötő csövekkel, melyeknek fölvéte­lére a fölső és alsó kazánon csőtoldatok vannak elrendezve, azáltal jellemezve, hogy a (c, d) csőtoldatok fenéklapja a középső rész felé emelkedő lépcsőkkel van ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) fallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents