53262. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagyobb méretű agyaglemezek előállítására

Megjelent 1911. évi szeptember hó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI IBW HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 58262. szám. XVTl/a. OSZTÁLY. Eljárás nagyobb méretű anyaglemezek előállítására. A RUPP RÓBERT-FÉLE CSŐDTÖMEG NEVÉBEN DR JACOB EDUÁRD ÜGYVÉD ÉS TÖMEGGONDNOK SAARBRÜCKENBEN. A bejelentés napja 1910 október hó 25-ike. Eddigelé oly vékony agyaglemezek isme- ; retesek, melyeket égetés előtt lágy tömeg­ből kiformálunk. Mint a tapasztalat bizonyítja, az ily mó­don előállított lemezek nagysága igen kor­látolt. A tömeg «dolgozik» a kemencében, vetődik, sorvad, a lemezek alakja megvál­tozik, a lemezek elgörbülnek és beszakad­nak, még pedig annál inkább, minél na­gyobbak és minél magasabb hőfoknak van­nak a kemencében alávetve. Eddigelé csak igen gondosan előállított agyagmassza alkalmazásával volt lehetsé­ges nagyobb méretű vékony agyaglemezek előállítása, (pld. 100 X 100 X 2 cenciméter). Az így előállított lemezek azonban, mivel az égetésnél minden óvóintézkedés elle­nére is nagy veszteségek keletkeztek, igen drágák voltak úgy, hogy gyakorlatilag nem voltak alkalmazhatók. Lényeges az ilyen lemezek előállításá­nál, hogy az égetés előtt kellett tekintettel lenni a gyártmányok későbbi alakjára és vastagságára. A jelen találmány szerinti eljárásnál ez­zel szemben az előállítandó lemezek alak­jára és nagyságára való tekintet nélkül, tömböket állítunk elő, és a tulajdonképeni alakítás csak az égetés után történik; ezen tömbökből állítunk elő azután a minden­kori szükségnek megfelelően vágás vagy fűrészelés által tetszőleges méretű vasta­gabb vagy vékonyabb lemezeket. Az égetett vastag tömbökből vágott vé­kony lemezek majdnem mind használhatók. Az égetés utáni vágás teljesen sík fölüle­teket biztosít és a lemezek nem vetődnek többé még akkor sem, ha zománcozás cél­jából esetleg másodszor is a kemencébe kerülnek, mivel ezen esetben már az első égetést is megfelelő magas hőmérsékletnél foganatosíthatjuk. Az eddigi szokásos méretűeknél nagyobb méretű agyaglemezek előállításának szük­sége főleg a hygiénia terén lép föl, ahol műtőtermeknek falait és padlóit zománcos, vagy zománcnélküli lemezekkel borítják, vagy vágóhidaknál, klozettberendezéseknél stb., ahol hézagokat lehetőleg ki kell ke­rülnünk. De esztétikai és gyakorlati szem­pontból is érezhetővé vált az a hátrány, hogy eddigelé nem tudtak nagyobb agyag­lemezeket előállítani. A lemezeknek az ismertetett eljárás se­gélyével való előállítása nem költséges, mi­vel a vágás (fűrészelés) csak csekély költ-

Next

/
Thumbnails
Contents