53251. lajstromszámú szabadalom • Eljárás melásztakaramány és hasonló takarmányok előállítására

Megjelent li>ll. évi szeptember hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 53251. szám. 1 V/e. OSZTÁLY. Elj&rás melásztakarmány és hasonló takarmányok előállítására. DR V. WIERUSZ-K0WALSK1 MIECZYSLAW VEGYÉSZ LEMBERGBEN. A bejelentés napja 1910 november hó 17-ike. Ez eddig előállított melásztakarmányok tudvalevően azzal a hátránnyal bírnak, hogy nagyobb melásztartalomnál ez utóbbi ked­vezőtlen külső körülmények esetén könnyen kiválik vagy bomlást szenvednek és ezál­tal tápértékük csökken. így pl. melásszal átitatott kilúgzott répaszeletekből a me­lasz nedvességben kiválik és a takarmány szétfolyik, míg melásszal kevert korpa bi­zonyos idő multán erjedési tünetek közt végbemenő bomlást szenved. Ezen hátrányokat a találmány értelmé­ben azáltal szüntethetjük meg, hogy a me­lásszal itatott anyagokat erélyesen meg­kötjük és pedig olyan kötőanyaggal, amely nemcsak hogy maga nem szenved bomlást, hanem még a kötött anyagokat is a bom­lástól megvédi azáltal, hogy maga a bom­lásnak ellentáll és egyidejűleg a kötött anyagoktői a levegőt távoltartja. A hasz­nálandó kötőanyagnak továbbá meg kell felelnie annak a követelménynek, hogy szá­radó képessége megközelítse a kötendő, melásszal itatott anyagét, nehogy a kész termék száradásánál repedések, hézagok stb. képződésére adjon alkalmat. Kötőanyagok gyanánt, amelyek az emlí­tett követelményeknek kellő mértékben megfelelnek, a melásszal preparált legkü­lönfélébb növényi ragasztóanyagok, különö­sen a különféle keményítőfajok, lisztek, gumiszerű anyagok, növényi enyv, agar­agar stb., jönnek figyelembe. Ezek ellen­tétben a jelzett célra már ajánlott állati eredetű ragasztóanyagokkal, mint az állati enyv, azzal az előnnyel bírnak, hogy nem szenvednek rothadásszerű bomlást. Az ilyen kötőanyagokkal kevert anyago­kat tetszőleges ismert módon alakítjuk, pl. brikettezzük. Ilyen kötőanyagok hasz­nálata esetén még olyan anyagokból is, mint a szalma, széna, növényszárak, leve­lek és más effélék is, amelyek magukban véve csak nehezen agy egyáltalán nem itathatok melásszal, szilárd és tartós me­lásztakarmányok állíthatók elő. Minthogy továbbá a sz(óban forgó kötőanyagok csak­nem minden arányban keverhetők, melász­szal és ezzel egészen homogén masszát al­kotnak, ennélfogva azoknak segítségével takarmányozási célokra különösen előnyös úgynevezett «szilárd melászt» állíthatunk elő. Az illető kötőanyagokkal lekötött masz­szákat, pl. takarmányanyagokat, továbbá üreges britetekké is sajtolhatjuk és ezek­nek üregeit melásszal magával vagy szilárd melásszal vagy melásztartalmú koncentrált takarmányokkal tölthetjük meg.

Next

/
Thumbnails
Contents