53248. lajstromszámú szabadalom • Köldöksérvkötő

Megjelent li>ll. évi szeptember hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 58248. szám. VIÍ/e. OSZTÁLY Köldöksérvkötő. TIESEL KARL GYÁROS ÉS TIESEL WILHELMINA MAGÁNZÓNÓ WIENBEN. A bejelentés napja 1910 december hó 5-ike. Elsőbbsége 1910 február hó 11-ike. A találmány tárgya egy oly köldöksérv­kötő, melynél a közép felé kiszélesedő övre egy rúgós föl tét célszerűen oly mó­don van elrendezve, hogy síkjából az öv­vel együtt kimozdítható és így az övnek, vagy az egyik vagy a másik oldalán ki­emelkedő pelotaszerű domborulatot képez, melyet a sérv minősége és állapotához ké­pest hasznosíthatunk. A mellékelt rajz 1. ábráján a találmány tárgyának ©gy kiviteli alakja van föltüntetve, míg a 2. és 3. ábra a kifelé, illetőleg befelé nyúló kiemelkedésnek az 1. ábra A—A vo­nala szerint vett keresztmetszetét tünteti föl. A sérvkötő célszerűen a közepe felé szé­lesedő és megfelelő anyagból előállított (1) hasvödörből áll, melynek végein a (2) zsi­nórhevederek vannak megerősítve. Utób­biak egyikére (3) csat van erősítve. A sérvkötő alkalmazásánál a (2) zsinórheve­der az (1) hasheveder ellentétes végén lévő (4) nyíláson vagy hasítékon vezettetik át és a hasoldalon csatoltatik össze. Az (1) hasheveder közepén a találmány szerint az (1) heveder és (6) kötőgyapot betét között keresztezve elrendezett (5) laprugók vannak alkalmazva, melyek vé- < geikkel a kifeszített hevederre célszerű m|ódon a jelen esetben (7) szögecsek segé­lyével erősíttetnek föl és ezáltal a rugók kidudorodó helyzetet vehetnek föl. A (6) kötőgyapotbélés az övre fölvarrás segélyé­vel erősíttetik föl. Az (5) rugók, kidudorodása folytán ki­emelkedés képződik, mely a sérv minőségé­hez képest kifelé (2. ábra) vagy befelé (3. ábra) nyomatik. Hogyha a köldöksérv már kemény, ak­kor nem szabad arra nyomást gyakorolni, hanem külső befolyásoktól kell megóvni és védeni. Ez esetben a sérvkötő kifelé dom­borodva viselendő (2. ábra), mely kiemel­kedés akkor, mint védőburok mindaddig alkalmaztatik, míg a sérv orvosi beavató kozás útján el nem távolíttatik. Ha ezután a sérv kilépését megakadályozandó, a köl­dökre nyomást kell gyakorolni, akkor a domborulatot benyomjuk (3. ábra), mely a rugók hatása alatt ezen helyzetében meg­marad és a köldökre nyomást gyakorol. SZABADALMI IGÉNY. Köldöksérvkötő, jellemezve azáltal, hogyaa (1) hashevederen "a közte es egy rugal­mas anyagú (6) bélés között síkjából ki-

Next

/
Thumbnails
Contents