53244. lajstromszámú szabadalom • Berendezés orgonákon és hasonló hangszereken az egyes sípoknak különböző billentyűkkel való működtetésére

Megjelent löll évi szeptember Iió 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI J|SG HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53244. szám. IX/d. OSZTÁLY. Berendezés orgonákon és hasonló hangszereken az egyes sípoknak különböző billentyűkkel való működtetésére. HOPFERWIESER KONRÁD ORGONAKÉSZÍTÓMESTER GRAZBAN. A bejelentés napja 1910 október hó 6-ika. A találmány tárgya orgonákon és ha­sonló hangszereken alkalmazott oly beren­dezés, mely által az egyes sipokat több klaviatúrának, vagy ugyanazon klaviatúra különböző oktávjainak különböző billentyűi­vel működtethetjük. Ily már ismert berendezéseknél sípszele­peket külön-külön kapcsolószerkezetek se­gélyével különböző játékcsatornákon át működtetjük. Ezen ismert berendezések azonban sokféle hátránnyal járnak. így a kapcsolószerkezetekben alkalmazott záró­membránok alatt külön szelepeket kellett alkalmazni, nehogy az egy sípra ható já­tékcsatornák egymással közlekedésbe jus­sanak. Ezen elrendezésnél a membránokat, melyek alatt a szelepek alkalmaztattak, nagyobbra kellett készíteni, mint azt a szél­nek átboesátása szükségessé teszi és pedig azért, hogy membrán alatt alkalmazott sze­lepnek is még elegendő fölfekvése és moz­gástere legyen. Ezen elrendezésnél továbbá a szelepek csak akkor voltak hozzáférhetők, ha előbb fölöttük alkalmazott ráenyvezett vagy más módon megerősített membránokat leszakítottuk. Jelen találmány célja, hogy ezen hátrá­nyokat megszüntesse és pedig azáltal, hogy az ugyanazon célnak szolgáló bőrszelepek a kapcsolószerkezeten kívül és alatta a szélláda alatt elrendezett játékcsatornákon vagy azokban szabadon vannak alkal­mazva. Ezáltal kettőnél több kapcsolószerkezet­nek egymás mellett való elrendezése, azok­nak könnyű beépíthetése, valamint az egyes alkatrészeknek könnyű behelyezése és ja­vítása lehetővé válik. Másrészt az eddig ismert berendezésekkel szemben lényeges helymegtakarítást is elérünk. A találmány tárgyának egy további jel­lemzőjét még a sípszelepeknek különleges kivitele képezi. Már ismeretesek függélye­sen mozgatható sípszelepek, melyeknek nyitását a szélláda kancelláiból jövő szél és a membrán vagy kis fujtató által képezett szelepfölület fölött beálló nyomáscsökkenés eszközli. Az eddigi ily berendezések meg­követelték, hogy a sípoknak elrendezésénél a játékszélnek vezetékeire tekintettel le­gyünk, melyek, mivel számuk a billentyűk számával megegyezik, a síptőkében sok helyet foglalnak el. Hogy már most a sipok fölállítása lehetőleg kevés helyet igényel­jen, jelen találmány értelmében a sipoknak megerősítése céljából külön léceket alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents