53242. lajstromszámú szabadalom • Indító készülék nyomás alatt álló szivattyúk és kompresszorok számára

Megjelent 1911. évi szeptember hó 7-én. KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 58242. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Indítókészülék nyomás alatt álló szivattyúk és kompresszorok számára. FRIEDRICHS ERNST MÉRNÖK BARMENBEN. A bejelentés napja 1910 november hó 14-ike. MAGY. SZABADALMI Jelen találmány nyomás alatt álló szi­vattyúk és kompresszorok számára való önműködő indítókészülékre vonatkozik és azt célozza, hogy a szivattyú vagy kom­presszor hajtására alkalmazott motor sohase indíttassék terhelés alatt, hanem csak akkor kapcsoltassék a motor a kompresszorra, mikor már normális fordulatszámát elérte. A találmány szerinti elrendezést úgy az ismereteB elektromotor indítóknál, mint az elektromos hajtógépekhez való különleges indítóknál, valamint végül szíjhajtásnál egy­formán előnyösen alkalmazhatjuk. Ezen célon kívül a találmány tárgya azon to­vábbi előnyt is nyújtja, hogy az indítóké­szülék a nyomólégvezetékben esetleg fel­lépő tömítetlenségeket további biztosítékok alkalmazása által hatálytalanná tegye. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak több példaképeni kiviteli alakja van föltüntetve, még pedig az 1. ábra az elektromotor által hajtott kompresszor száraára való indítókészüléket mutat, a motor kikapcsolásának pillanatá­ban, a 2. ábra ugyanazon készüléket a motor ismételt megindításakor, a 3. ábra az 1. és 2. ábrabeli elrendezés­hez való elektromos kapcsolókészüléket váz­latosan tünteti fel, a 4. ábra egy közönséges elektromos indító­készülék számára való másik kiviteli alak függőleges metszetét, az 5. ábra egy harmadik kiviteli alak met­szetét mutatja, mely szíjhajtással működte­tett kompresszorra alkalmazható. A találmány lényege abban áll. hogy a kompresszorvezetékbe iktatott nyomássza­bályozó által nemcsak a mótorkapcsolót mozgatjuk közvetlenül, vagy közvetve, ha­nem a kompresszor számára a légutat csak akkor szabadítjuk föl, mikor az indító a leg­utolsó kontaktust is elérte, amennyiben utóbbi által egy solenoid vagy hasonló közvetítésével egy, a szívóvezetékbe iktatott szelep vagy többfúratú csap, illetőleg hasonló zárószer­kezet, mely a kompresszorindító szelepéhez vezető vezetéket tehermentesít úgy, hogy utóbbi a légkörrel hozatik kapcsolatba és ezáltal a mótor megterheltetik. A mótorindítónak az 1—3. ábrák ezerinti bekapcsolása egy (t) átkapcsoló-kontaktus (3. ábra) révén és a motorindító mozgatása egy külön segédmotor segélyével ismert módon történik; ha ennél az (o) kapcsoló elérkezett az utolsó kapcsolókontaktushoz

Next

/
Thumbnails
Contents