53241. lajstromszámú szabadalom • Indukciós kemence acél előállítására vízszintes fűtőcsatornákkal és a salaknak a fűtcsaatornáktól való távoltartására szolgáló berendezéssel

Megjelent 1911. évi szeptember hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 58241. szám. VIJ/i. OSZTÁLY Indukciós kemence acél előállítására vízszintes fűtőcsatornákkal és a salaknak a fűtőcsatornáktól való távoltartására szolgáló berendezéssel. GESELLSCHAFT FÜR ELEKTROSTAHLANLAGEN M. B. H. CÉG BERLIN-NONNENDAMMBAN. A bejelentés napja 1910 szeptember hó 16-ika. Acél előállításához való indukciós ke­mencéknél, melyeknek fűtő csatornái víz­szintesen fekszenek és melyek belső ke­resztmetszetmagassága körülbelül a ke­mencében lévő megolvadó fémréteg magas­ságának felel meg, a salak visszatartására a fűtőcsatornák bevezető nyílásainál elrende­zett hídalakú és a megolvadt fém fölszíne alá merülő haránthídak váltak ismeretessé, melyeknek azonban az a hátrányuk, hogy a salaknak a fűtő csatornákból való kilépé­sét meggátolják, mihelyt a megolvadt fém fölszine annyira emelkedett, hogy a hidak alsó oldala teljesen a fürdőbe merült. A találmány értelmében ezen hátrányon úgy van segítve, hogy a fűtő csatornák egész hosszukban teljesen be vannak födve úgy, hogy a fűtő csatornákban sehol sincs akadály és a fűtő csatornákba esetleg be­hatolt salak akkor, mikor a kemence meg­felelő mértékben meg van töltve, a föl­hajtásának hatása alatt egészen önműkö­dően távolodhatik el. Ily módon a salak a kemencéből igen könnyen eltávolítható, ami a gyakorlatban igen fontos abban a tekintetben, hogy az acél gyártásnál igen gyakran szükséges salakváltoztatás tényleg tökéletesen törté­nik meg. A csatolt rajzon olyan különböző alakú ol­vasztótérrel biró két kemence van a megfelelő ábrák x—x, illetve y—y vonala szerint vett függélyes és vízszintes metszetekben föltün­tetve, melynek olvasztótere a találmány szerint részben le van födve, nevezete­sen az 1. és 2. ábrán gyűrűszerű olvasztó térrel biró indukciós kemence, a 3. és 4. ábrán pedig tűzhelyszerűen ki­szélesített olvasztó csatornával biró induk­ciós kemence van föltüntetve. Az olvasztó térben lévő megolvasztott (b) fém egy részét az olvasztótér tűzbiztos (a) lefödése úgy födi le, hogy a (c) salakréteg nem juthat a lefödött részbe, hanem a (d) elvezető nyílás közelében kell maradnia, melyen át gyorsan, könnyen és alaposan eltávolítható. A (h) fürdőnek a (c) salakréteg által le­födött része melegveszteségek és más ef­félék ellenében levehető (e) födelek segé­lyével könnyen megvédhető, melyeket csak az adalékok stb. behelyezésénél kell le­venni.

Next

/
Thumbnails
Contents