53231. lajstromszámú szabadalom • Berendezés csöveknek plasztikus masszából, mint cementből, betonból és efféléből való előállítására

f SZZIME;.!!.-, L Megjelent 1911. évi szeptember hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 5B2B1. szám. XVII/d. OSZTÁLY. Berendezés csöveknek plasztikus masszából, mint cementből, betonból és efféléből való előállítására. WITTMER ARTHUR MÉRNÖK ETTLINGENBEN. A bejelentés napja 1910 szeptember hó 23-ika. Jelen találmány tárgya berendezés plasz­tikus masszából, mint cementből, betonból és más efféléből álló csöveknek teljesen önműködő módon való előállítására. A ta­lálmány szerint a cement, illetve a plasz­tikus massza a forma üregébe behajtatik, ebben erősen összecsömöszöltetik és egy­részt a mag önműködő emelése, másrészt pedig az üreges forma kibővülése által az egész cső minden egyéb segédeszköz nél­kül önműködően előállíttatik és pedig a hozzávaló, tetszőlegesen kicserélhető fejré­szekkel együtt. A cső keresztmetszete és méretei tetszőlegesek lehetnek úgy, hogy ovális, kerek stb. csövek állíthatók elő. A találmány tárgyát képező berendezés a csatolt rajzon példakép van föltün­tetve, az 1. ábrán a berendezés elölnézete, a 2. ábrán ugyanannak oldalnézete és a 3. ábrán részlete látható. Az összes hajtórészeik az (a) állványon nyugszanak, mely a (b) és (c) csigákon ve­zetett (e) lánc segélyével a (g) hajtó dob útján működtetett (f) magot tartja. Az (e) lánc a (h) csövön halad át, mely a mag fejrészére támaszkodó (i) szárnyas kerék­kel van ellátva; a (h) cső a fölső részén elrendezett és az (1) csigába kapaszkodó (k) csavarkerék segélyével forgatható. A (h) csövön a (d) fogaskerék van elren­dezve, mely az (m) és (n) fogaskerekekkel kapcsolódik. Az (m) és (n) fogaskerekek agyrészei ékekkel vannak ellátva, míg az átmenő (o) és (p) orsókon ellentétes irá­nyú csavarmenetek és megfelelő ékhor­nyok vannak kiképezve. Az orsók alsó ré­szén a (q) vezetékrész van elrendezve, me­lyen az (s) rudak útján az (r) verőkarman­tyú van fölfüggesztve; az ors,ók fölső ré­szén pedig a (t) vezeték van elrendezve. Ez a vezetékrész az (o) és (p) orsókhoz való (u) és (v) anyákkal van ellátva és a (w) és (x) csatlórudakon függ, melyek jaz (y) főhaj tóműről fogaskerekek és forgaty­tyúk segélyével hajtatnak. A rajzon a berendezés kezdeti helyzeté­ben van föltüntetve. A verő karmantyún lévő (z) adagoló tölcsért plasztikus anyag­gal töltjük meg és a gépet megindítjuk, minek folytán egyrészt az (l) csiga segé­lyével forgatott (k) fogaskerék, másrészt a (w) és (x) csatlórudakat emelő és sü­lyesztő fogaskerekek és forgattyúk műkö­désbe jutnak. A (k) fogaskerék forgása a (h) cső és az arra erősített (i) szárnyas

Next

/
Thumbnails
Contents