53222. lajstromszámú szabadalom • Önműködő távbeszélő berendezés

Megjelent 1911. szeptember lió 7-én. MACA'. ^ IÍIIL SZABADALMI FH» HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 58222. szám. vil/j. OSZTÁLY­Önműködő távbeszélő berendezés. AMERICAN AUTOMATIC TELEPHONE COMPANY CÉG URBANABAN. A bejelentés napja 1910 január hó 18-ika. Jelen tálálmány oly távbeszélő berende­zésre vonatkozik, melynél egy központi ál­lomáson elrendezett áramkörök és készülé­kek segélyével az előfizetők távbeszélő­vezetékei beszélgetés céljából automatiku­san összeköthetők. Az áramkörök és ké­szülékék elrendezése és kivitele olyan, hogy az összes műveletek az egyes előfi­zetők vonalait alkotó két dróton végezhe­tők minden fölctelés alkalmazása nélkül. A találmány további tárgya az automa­tikus rendszereknél használni szokott kap­csolók számának olymódon való csökkenté­sében áll, hogy a kereső kapcsolók az elő­fizetők számánál kisebb számban vannak alkalmazva és ezen kapcsolók a beszélge­tés megindításakor automatikusan műkö­désbe jönnek, hogy a fölhívó előfizetővo­nalát megtalálják, mire ezen vonalat az előfizető minden további közreműködése nélkül egy második vagy következő kap­csolóval kötik össze, melyet az előfizető­helyről kell működtetni egymásra követ­kező fogásokkal. Azonkívül oly szerkezetek vannak alkalmazva, melyeknek segélyével több kereső kapcsoló hozható egyidejűleg működésbe a fölhívott előfizető vonalának megtalálása céljából, amivel az összekötte­tés létesítésére szükséges idő megrövidít­hető és az összeköttetés kétszeres biztos­sággal létesíthető. Továbbá oly szerkeze­tek is vannak alkalmazva, melyek a kap­csolók működtetésére szolgáló készüléket ' a beszélő áramkörből kiiktatják, ha az ösz­szeköttetés megtörtént. A találmány egyéb részleteit az alábbi leírás fogja kimerítően ismertetni. A mellékelt rajzokon az 1. és 2. ábra két készülék összekötő ve­zetékeit és az áramköröknek a kereső és összekötő kapcsolók segélyével való zárá­sát tünteti föl vázlatosan, ahol a kapcsoló­kat működtető berendezés el van hagyva és az első ábra a kapcsolókat azon hely­zetben mutatja, amelyet azok az (A) k'é­szüléknek a (B) készülékkel való összekötése alkalmával elfoglalnak, míg a második ábrán az ellenkező kapcsolás látható; a 3. ábra oly kapcsoló fölülnézetét mutatja, mely a jelen rendszernél kereső és össze­kötő gyanánt használható, a 4. és 5. ábra ezen kapcsoló két metszete a (4x—4x, illetve (5x—5x) vonalak men­tén, a 6. ábra egy keresőkapcsolónak valame­lyik készülék áramkörével való összekötte­tését föltüntető vázlatos rajz, amelyen a kapcsoló kormányművének vagy mozgató

Next

/
Thumbnails
Contents