53199. lajstromszámú szabadalom • Eljárás levélborítékoknak biztonsági lezárására és ahhoz való levélboríték

Megjelent 1911. évi szeptember hó 5-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 53199. szám. XII I/d. OSZTÁLY. Eljárás levélborítékoknak biztonsági lezárására és ahhoz való levélboríték. MORVAY ÖDÖN FÖLDBIRTOKOS MISZLÁN. A bejelentés napja 1910 december hó 5-ike. A levélborítékok lezárására eddigelé, mint ismeretes, a lezárásra szolgáló boríték­szárnyak széleinek leragasztása által törté­nik. A lezárás ezen módja azonban a borí­éknak illetéktelen kezek által való fölbon­tásával szemben nem nyújt elegendő biztos­ságot, mert a leragasztott szélek, különösen a boríték hiányos enyvezésénél, áztatás ál­tal némi ügyesség mellett könnyen fölsza­badíthatok és a levél tartalmához való hoz­záférés után újra leragaszthatok úgy, hogy a fölbontás nyomai alig, vagy egyáltalában nem vehetők észre. E hátrány kiküszöbölése a jelen találmány célja, melyet a találmány értelmében azál­tal érünk el, hogy a lezárásra szolgáló bo­rítékszárny zárási széleit a boríték azon részeivel, melyeket e szárnyak letakarnak egy, vagy több helyen oly ismert fajtájú fűzőkapcsok segélyével foglaljuk össze, melyeknek bontása csak a kapcsoknak, 111. a kapcsolási hely környezetének szétron­csolása, illetőleg nagymérvű megsértése kíséretében lehetséges. Az ily módon lezárt borítékon -az esetleges fölbontás, sőt a bon­togatási kísérlet is fölismerhető, mely kö­rülmény természetesen a levelet az ilyfajta szándékoktól hathatósan megvédi. A talál­mány szerinti eljárás a boríték szokásos leragasztását teljesen helyettesítheti és ek­kor a ragasztást egészen mellőzhetjük, lehet azonban az eljárást a ragasztás meg­hagyásával is alkalmazni és akkor a talál­mány szerinti eljárás második biztonsági lezárás gyanánt szolgál. A találmány további részét képezi ezen­fölül a borítéknak olyan perforálása, mely a fűzőkapcsokkal lezárt részeket a boríték többi részeitől elválasztja és ezáltal lehetővé teszi, hogy a kapcsokkal összefoglalt ré­szeknek egyszerű letépése, illetőleg kitépése által a borítékot kinyithassuk. A találmány lényege a mellékelt rajz kapcsán, mely a találmány tárgyának né­hány példaképeni kiviteli alakját tünteti föl, az alábbiakban van részletesen ismer­tetve. Az 1. ábra a találmány szerinti eljárás­nak egy közönséges levélborítékon való al­kalmazását mutatja be. Az (1) levélboríték (2) szárnya, mely a borítók lezárására szol­gál és mely a szokásos módon le van ra-i gasztva, a (2) szárny leragasztott (3) széle mentén valamely helyen a levélborítéknak alatta lévő többi részeivel a (4) fűzőkapoes segélyével van összefoglalva. A találmány értelmében az összefoglalásra bármely olyan ismert fajta fűzőkapocs szolgálhat, melynél

Next

/
Thumbnails
Contents