53194. lajstromszámú szabadalom • Postaszekrény

Megjelent 1911. évi augusztus hó 31-én. MAGY. fgggt KIR SZABADALMI «BSí HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 53194. szám. XX/h. OSZTÁLY. Postaszekrény. KURTZ HENRIK MAGÁNZÓ STEYRBEN. A bejelentés napja 1910 október hó 6-ika. A jelen találmány tárgya oly postaszek­rény, melynek befogadó szerkezete akként van alakítva, hogy a szekrénybe bedobott tárgyaknak a bedobónyíláson keresztül való kivevését nem engedi meg úgy, hogy a szekrényt csak arra illetékes személyek egy a szekrényen külön e célra alkalma­zott elzárható ajtón keresztül üríthetik ki. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakját tünteti föl, és pedig: az 1. ábra a találmány tárgyának elülné­zete, a 2. ábra függőleges metszete az 1. ábra A—B vonala szerint, a 3. ábra fölső részében metszett elülné­zet, a 4. ábra nagyobbléptékű metszete a befo­gadó nyílásnak, a befogadó szerkezetnek a tárgy áthullatása közben való föltüntetésé -vel, az 5. ábra a 4. ábrában föltüntetett részlet fölülnézete. Az (1) szekrény, mely célszerűen megfe­lelő anyagokból ismert módon tűz- és be­törésmentesen van megépítve, alsó részén a (2) ajtóval van ellátva, mely a (3) zárak segélyével zárható el. Lényegében a talál­mány egy befogadószerkezet alkalmazásá­ban áll, mely a szekrény oldalaiban meg­erősített (6), illetőleg (7) tengelyek körül forgatható, kétszárnyú, baloldali (4) és jobboldali (5) csapóajtóból van alkotva, melyek egy-egy, célszerűen vékony vasle­mezből való, derékszögben megtört lapból állanak. A (4, 5) csapóajtók alsó szárnyai­hoz az azokat fölfelé húzni törekvő (8, 9) tekercsrugók vannak hozzáerősítve. Ha már most a befogadószerkezetnek a 3. ábrában föltüntetett rendes zárt helyzetében az alsó szárnyakra valamely tárgy ráesik, úgy a tárgy súly azokat lefelé széjjelbillenti, a tárgy átesése után pedig a (8, 9) rugók a szárnyakat ismét eredeti helyzetükbe hoz­zák vissza. A (8, 9) rugók hatásának támogatására, illetőleg azon esetben, ha azok pl. elsza­kadásuk következtében nem működnének helyesen, a tartalékul szolgáló (12, 13) le­mezrugók vannak az alsó szárnyak alatt elrendezve, melyek az alábbiakat fölfelé terelni törekszenek és hatásukban a (8, 9) rugókat pótolhatják. A szerkezet működése a következő: Valahányszor egy-egy tárgyat bedobnak a szekrény bedobónyílásán, a tárgy súlyá­nál fogva az alsó szárnyakat széjjelbillenti, mialatt egyidejűleg a fölső Bzárnyak a

Next

/
Thumbnails
Contents