53192. lajstromszámú szabadalom • Hűtőszekrény

Megjelent 1911. évi augusztus hó 31-én. MAGY. jg&s KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 53192. szám. XVII.l/a. OSZTÁLY. Hűtőszekrény. HESSNER MAX ELLENTENGERNAGY WILMERSDORFBAN. A bejelentés napja 1910 december hó 24-ike. A találmány tárgya oly hűtőszekrény, melynél a tér a lehető legjobb kihasználása mellett a hütőanyag fogyasztás is a leg­csekélyebb. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példaként! kivileli alakja van föl­tüntetve, mint háztartási hűtőszekrény és pedig az 1. ábrán függőleges metszetben, a 2. ábrán az 1. ábrának I—I vonala sze­rinti keresztmetszetben s a 3. ábrán egy kivehető hütőfiók van föltüntetve. A hengeres hűtőszekrény (1) külső és (2) \ belső fala közt van a hőszigetelő réteg, míg a belső jégtartályt a (4) hengeres tér­ben kivehetőleg elhelyezett (3) jégtartó ké­pezi, mely az (5) rugalmas ütköző golyókon fekszik föl. A (4) tér körül a (6) golyós ágyazaton elforgathatóan van alkalmazva a (7) árú­szekrény, melyen a könnyen kivehető (8) hütőfiókok is nyugszanak. Ezen hütőfiókok körülveszik a (4) hütőhengert s így a hűtő anyag a lehető legjobban ki van használva. Ezen (8) hütőfiókok körsektor kereszt­metszetűek s hogy teljesen alkalmazkod­hassanak a gyűrűalaku hűtőtérhez, nincse­nek kiálló füleik, hanem a (9) bemélyített fogóval vannak ellátva. A kivehető fiókokban tetszésszerint rendezhetjük a hűtendő árúkat, | miközben a jégszekrény ajtaja be van csukva, | holott az eddigi jégszekrényeknél az elrendez-I getést csak a jégszekrényben belül, tehát | nyitott ajtó mellett lehetett eszközölni úgy, hogy bizonyos hőveszteséggel kellett szá­molni, ami jelen esetben elesik. Még jobban ki van használva a bűtőanyag azáltal, hogy a (3) jégtartó alatt a (10) hűtőhengert alkalmazzuk, melyet ennek folytán a (3) jégtartóból olvadt jég állandóan hűt. Az olvadt víz a (11) térben gyűl össze és így a jégszekrényt alulról is hővédően elzárja a külső hőmérséktől. A (11) hűtő­víztérben tehetünk akár közvetlen hűtendő lezárt palackokat vagy a kicserélhetően al­kalmazott (13) polc beiktatásával egyéb hű­tendő tárgyakat, pl. élelmiszert is helyez­hetünk el. A (10) hűtőharang födőlapján a (14) szel­lőző nyílások vannak alkalmazva, melyek körül a (15) kidomborodások emelkednek ki oly célból, hogy a megolvadt víz be ne foly­hasson a (12) térbe. A (10) hűtőharang fö­delének alsó fölületén a (16) elforgatható süveg van fölfüggesztve, mely a (14) nyílá­soknak megfelelő lyukakkal van ellátva úgy, hogy a (16) süvegen alkalmazott (17) fogantyúnál fogva a süveget oly módon állíthatjuk be, hogy á (12) térbe a levegő sza-

Next

/
Thumbnails
Contents