53180. lajstromszámú szabadalom • Lépcsőzetes kocsi

Megjelent 1911. évi augusztus hó 31-én. MAGY KIR SZABADALMI RSb HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 53180. szám. XVII/©. OSZTÁLY. Lépcsőzetes kocsi. BÖTTGER RUDOLF GÉPGYÁROS BRÜXBEN. A bejelentés napja 1910 december hó 24-ike. A jelen találmány a főleg téglagyári 1 üzemben használt lépcsőzetes kocsikra vo­natkozik és abban áll, hogy a polcok leg­alább három ponton irányító rudak segé­lyével ingaszerűen vannak a kocsiállványra fölfüggesztve úgy, hogy azok megemelés •céljából mindkét oldal felé kilendíthetek, mimellett a polcoknak megemelt helyze­tükben való önműködő rögzítésére szolgáló szerkezetek lehetnek elrendezve. A mellékelt rajzon egy a találmány ér­telmében javított lépcsőzetes kocsi van példaképen bemutatva, melyen az 1. ábra annak végéről való nézetét és a 2. ábra annak egy részletét nagyobb léptékben tünteti föl. Az (1) kocsiállványon (2)-nél (3) irányító­rudak közvetítésével a két fölső (4) polc ingaszerűen van fölfüggesztve úgy, hogy azok oldalra való kilendítéssel a pontozot­tan rajzolt helyzetekbe emelhetők, miáltal a legközelebbi alul lévő szilárd vagy föl nem emelt polctól való távolságuk úgy nagyobbítható, hogy azok megrakása és ki­ürítése akadálytalanul, könnyen és kényel­mesen, oldalról is lehetővé van téve anél­kül, hogy az ilyen kocsik polcait az eddigi módon egyenként és lazán kellene fölhe­lyezni és leemelni. 1 A (3) irányítórudak célszerűen egymás­sal egyenlő hosszúak, hogy a polcok pár­huzamos vezetését eszközöljék és azoknak homokkal való teliszórását bármely helyzet­ben lehetővé tegyék. Mindegyik (4) polc (5) oldaldeszkái a (6) csuklópántok körül befelé, a polcok középrészére csapható, hogy az alsó polcot még inkább hozzáférhetővé tegyük. Mindegyik (4) polcon egy-egy közös (9) forgási tengelyen két (7) függesztőrúd van megerősítve, melyek két (8) vállal bírnak. Mindegyik (4) polc alatt, ezek mindkét végén az (1) kocsiállványon (10)-nél két, (12) orrokkal ellátott (11) kéziemeltyű (2. ábra) van forgathatóan elrendezve, melyek a (13) csapokra támaszkodnak. A (4) polc kilendítése alkalmával a (7) függesztőrudak megfelelő (8) vállai önműködően a meg­felelő (11) emeltyűkre illeszkednek, miáltal a polcnak fölemelt helyzetben való rögzí­tését érjük el. Ezen rögzítő szerkezet ki­oldása a két (11) emeltyű egyikének meg­emelésével történik, mikor is vannak (12) orra a (7) függesztőrúdra nyomást gyakorol és annak (8) vállát a (11) emeltyűről le­csúszni kényszeríti Minthogy mindkét (7) függesztőrúd a kö­zös (9) tengelyen ül, ekkor a másik (7)

Next

/
Thumbnails
Contents