53172. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolóarmatura fémtömlők számára

Megjelent 1911. évi augusztus hó ftl-éu. MAG\ gg* íüR SZABADALMI HIVA1 SZABADALMI LEÍRÁS 58172. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Kapcsoló armatúra fémtömlők számára. TARJÁN ÖDÖN OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK LOSONCZON. A bejelentés napja 1910 december hó 27-ike. A jelen találmány tárgya fémtömlőknek •csapokkal, csövekkel vagy más ily elemek­kel való összekapcsolására szolgáló arma­túra, mely egyszerű szerkezetén és csekély előállítási költségein kívül azáltal tűnik ki, hogy tökéletesen tömítő és igen könnyen és gyorsan foganatosítható kapcsolást tesz lehetővé. A találmány szerint ezen armatúra egy, bizonyos darabig a fémtömlő végére rácsa­varolt, belső oldalán a fémtömlő menetei­vel azonos kiképzésű, folytonos vagy meg­szakított csavarmenetekkel bíró karmantyú­ból áll, melynek a tömlő végén túlnyúló része a tömlőhöz kapcsolandó elem kapcso­lási végének megfelelően van kiképezve, vagyis közönséges csavarmenetekkel, bajo­nettzárhoz tartozó csappal, ill. hasítékkal vagy más szokásos, kapcsoló közeggel van ellátva. Az ekként szerkesztett karmantyú­nak belső vagyis a tömlőt körülfogó vége bizonyos darabig föl van hasítva és egy szorító gyűrűvel vagy csavarmenetes anyá­val erősen a tömlőhöz szoríttatik, míg a karmaatyúnak külső, a tömlőn túlnyúló végébe, esetleg tömítő betét közbeiktatásá­val, egy tömítő gyűrű van becsavaró! va, miáltal a karmantyú mindkét végén igen tökéletes tömítést érünk el. A mellékelt rajznak 1. és 2. ábráiban a találmány tárgya két foganatosítási alakjában hosszmetszetben és részben nézetben van föltüntetve. Az (1) fémtömlőre (1. ábra) a (2) kar­mantyú van rácsavarolva, mely ezen célból a fémtömlő meneteivel azonos kiképzésű belső csavarmenetekkel bír. A (2) karman­tyúnak az (1) tömlőn túlnyúló vége a töm­lőhöz kapcsolandó elemmel, pl. csappal való Összekőthetés céljából szokásos menetma­gasságú (3) csavarmenetekkel van ellátva, melyekbe az ékalakúan alámetszett (4) tö­mítő gyűrű van szorosan az (1) tömlő vé­géig becsavarolva. A (2) karmantyúnak belső végén az (5) hasíték van kiképezve, miáltal ezen karmantyúvég bizonyos rugal­masságot nyer és így az a (6) szorító gyűrű segélyével erősen az (1) tömlőhöz szorít­ható. A 2. ábrában föltüntetett foganatosítási alak az imént leírttól csak annyiban tér el, hogy itt a (4) tömítőgyűrű nincs alámetszve, hanem a (7) tömítő betét közbeiktatásával van a tömlőig becsavarolva. A leírt kapcsoló armatúra mint tömeg­cikk igen olcsón állítható elő és igen köny­nyen szerelhető a tömlőre, amennyiben arra egyszerűen rácsavarolható. Ezenkívül az ily

Next

/
Thumbnails
Contents