53127. lajstromszámú szabadalom • Tintaitató készülék

lWesrlelent 1911, évi augusztus hó 25-én. MAGY. g^v KIR SZABADALMI gjff l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 58127. szám. IX/a/b. OSZTÁLY­Tintaitató készülék. MOSTER EDMUND ÉS MOSTER MAVRO GYÁROSOK ZÁGRÁBBAN. A bejelentés napja 1909 október hó 8-ika. Ismeretesek tintaitatókészülékek, melyek az itatópapir fölvételére szolgáló domború fölületből és egy fedőlapból állnak, mely a tartófölülethez csavarmenetekkel ellátott fogantyú útján van erősítve. Az itatópapir végei a tartófölület és a födőlap közé be­szoríttatnak. Ezen itatókészülékek hátránya, hogy az itatópapir megerősítésére vagy el­távolítására a fogantyút le kell esavarolni. ami igen körülményes. Jelen találmány értelmében a födőlap lecsavarolása fölöslegessé tétetik azáltal, hogy a födőlap forgathatóan van elren­dezve. A találmány tárgyának egy kivite­lénél a födőlap az elforgatásnál a tartó­fölületről leemeltetik úgy, hogy a tartó­fölületen fekvő itató papirrétegek az elfor­gatás alkalmával nem tolatnak el és a tiszta papir berakása meg van könnyítve. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező tintaitatókészülék példakép vett ki­vitele az 1. ábrán függőleges hosszmetszetben és a 2. ábrán fölülnézetben, levett födőlappal van föltüntetve. Az itatókészülék fából, fémből vagy más alkalmas anyagból készülhet. A (b) itató­papirsávok ismert módon az (a) tartófölület fölső élein áthajlíttatnak és a (c) födőlap által rögzíttetnek. A födőlap az ismert ké­szülékektől eltérően nem emelhető le, ha­nem a (d) fogantyúval össze van kötve. A fogantyú nincs csavarolás útján megerő­sítve, hanem (f) toldatával a tartótest meg­felelő (g) üregébe (2. ábra) nyúlik. A födő­lap tehát a fogantyúval együtt elfor­gatható. Ezenfölül azonban a rajzon föltüntetett kivitelnél a födőlap az elforgatásnál a tartótestről leemeltetik, hogy a tartótesten fekvő itatópapirrétegek az elforgatásnál el ne tolódjanak. Ezen célból a tartótesten a (h) domborulat van kiképezve, melynek a ! födőlapon az (i) üreg felel meg. A födőlap elforgatásánál az (i) üreg széle a tartótest (h) domborulatára tolatik és a fedőlap föl­emeltetik. A fogantyú, illetve a tartótest belsejében elrendezett (k) rúgó a födőlap elforgatásánál megfeszül és a visszaforga­tásnál a födőlapot ismét eredeti helyzetébe húzza vissza. A tartótesten (1) lemezrugók vannak megerősítve, melyek az itatópapi­rost akkor is rögzítik, ha a födőlap el van forgatva. Ezen rugók más rögzítőszerkeze­tek, pl. sodronyhurkok, szorítótolattyúk stb. által pótolhatók. A födőlapra az ívelt (m) rugók lehetnek erősítve, melyek az itató­papirlapok széleit rögzítik.

Next

/
Thumbnails
Contents