53103. lajstromszámú szabadalom • Szárító eljárás

Megjelent 1911. évi augusztus hé 25-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI H HIVATAL SZABADALMILEIRAS 5B10B. szám. IV/a. OSZTÁLY. Szárító eljárás. REYSCHER KARL MÉRNÖK BIELEFELDBEN. A bejelentés napja 1910 szeptember hó 12-ike. Elsőbbsége 1910 február hó 21-ike. A találmány tárgya szárítóeljárás. Isme­retes már oly eljárás, amely szerint szárító­csatornán keresztülvezetett szárítandó anya­got ezen csatornán spirálvonalalakú teker­vényekben átvonuló, forró levegőáram behatásának teBzik ki. Ismeretes továbbá szárítócsatornán áthaladó szárítandó anya­got forró levegő két ellenkező irányú ára­mának alávetni, mely áramok a csatorna végeitől annak közepe felé haladnak. A ta­lálmány abban áll, hogy a szárítandó anya­got szárítócsatornában hevítőkészülék két oldalán ellenkező irányban vezetjük el és azt emellett két levegőáram behatásának vetjük alá. Ezeket úgy vezetjük a szárítócsatornán keresztül, hogy mindenik légáram egymás­után a kibocsájtónyílás felé mozgó, melegí­tett szárítandó anyag, azután a hevítő­készülék és tovább a száritócsatornába be­lépett nedves szárítandó anyag mellett vo­nul el. Ily módon a szárítócsatornát elhagyó anyag hője a levegőt előmelegíti. A két levegőáramot továbbá a szárítócsatorna vé­geiről egymással ellenkező forgásirányokban a szárítócsatorna közepe felé vezetjük. A mellékelt rajzon az eljárás foganatosí­tására szolgáló berendezés egy kiviteli alakja példáképen van föltüntetve. Az 1. álpá a berendezés végnézete. A 2. ábra harántmetszet a 4. ábra A—B vonala szerint. A 3. ábra hosszmetszet a 4. ábra C—D vo­nala szerint. A 4. ábra vízszintes metszet a 2. ábra E—P vonal szerint, míg az 5. ábra metszet a 2. ábra G—H vonala szerint. Az (i) szárítócsatorna (1. ábra) (k) födém­mel van ellátva (3. ábra), amely alatt az (a) szárítótér (3. és 5. ábra) fekszik. Ezen a szárítótéren a szárítandó anyagot két (v, vl) ágban (5. ábra) ellenkező irányban vezetjük keresztül. A szárítandó anyag emellett az (i) szárítócsatorna keskenyebb oldalán elren­dezett (al, a2) nyílásokon keresztül lép be és az (a3, a4) nyílásokon keresztül távozik, mimellett az (1) hevítőkészülék kétoldalán mozog tova; a hevítőkészülék a föltüntetett foganatosítási alaknál két csőkígyó csoport­ból áll és friss vagy fáradt gőzzel fűthető. A (k) födém fölött az (i) csatorna közepén két függélyes (m) és (n) harántválaszfal van elrendezve (4. ábra). A vízszintes (k) válasz­fal fölött függélyes (o) és (p) válaszfalak fekszenek (4. ábra), amelyek egymáshoz képest úgy vannak eltolva, hogy az egyik (o) válaszfal az (i) csatornának egyik (il) hosszfala közelében ezzel párhuzamosan

Next

/
Thumbnails
Contents