53087. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektromos kemencék ellenállásának megvédésére

Megjelent 14*11. évi augusztus hó "44-én. MAGY gg^ KIR. SZABADALMI fi®? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 58087. szám VII/i. OSZTÁLY. Eljárás elektromos kemencék ellenállásainak megvédésére. FITZ GERALD FRANCIS A. J. MÉRNÖK NIAGARA FALLSBAN. A bejelentés napja 1910 jnlius hó 30-ika. Elsőbbsége 1909 szeptember hó 1-je. Jelen találmány célja a levegőnek elek­tromos kemencék fűtő vagy olvasztó kam­rájába vagy iaz ellenállás köré való beha­tolásának megakadályozása, oly célból, hogy az ellenállás az oxigéntartalom szét­roncsoló hatásától megóvassék és annak tartóssága és teljesítő képessége növeked­jék. Ismeretes, hogy szénellenállásnak elek­tromos kemencékben való alkalmazásánál az olvasztó kamrában, ahol az ellenállás van elrendezve, jelenlévő levegő vagy más, vegyi hatású gáz a szenet jelentékenyen megtámadja és szétroncsolja. Ezért külö­nösen kívánatos oly eljárás alkalmazása, mely a gázoknak a szénre gyakorolt hatá­sát meggátolja. Jelen találmány célja tá­gabb értelemben közömbös gáznak, pl. ge­nerátorgáznak az olvasztó kamrába, az el­lenállás köré többé-kevésbbé folytonos bevezetése; az ily gáz a kamrában fejlődő bármely vegyi hatású gázt teljesen kiszo­rítja és a levegő behatolását hatásosan megakadályozza. A találmány szerint a kö­zömbös gáz bevezetése a szükséghez ké­pest kézzel vagy a külső és belső nyomás­nak megfelelően önműködően szabályoz­ható, továbbá a közömbös gáz a kemencébe fokozatosan, lényeges megszakítás nélkül vezethető be. A mellékelt rajzokon az 1. ábra a találmány tárgyának fogana­tosítására valló ber endezéssel ellátott elek­tromos kemence függélyes metszete, a 2. ábra a találmány tárgyának foganato­sításánál alkalmazható szabályozó elem metszete. Az 1. ábrán a (D) szénellenállás (e) és (el) sarkakkal van ellátva és a (c) olvasztó kamrában a fürdő fölött van elrendezve. A kemence jelen esetben a (b) födéllel és a (g) töltő nyílással van ellátva. A közömbös gáz a tűzálló anyagból való (m) csövön vagy nyíláson át hajtható be és a gáz mennyisége tetszőleges alkalmas berendezés segélyével oly módon szabá­j lyozható, hogy a bevezetett gáz a (b) födél (n) nyílásán át kilépő', vizsgálatra szánt I lángot föltarthassa. A levegőnek ily mó­don való kizárásához szükséges gáz meny­nyisége annak költségeit, illetőleg gyar koriatilag nem jöín tekintetbe és a körül­ményeknek megfelelően változó. így pl. a kemence üzemének megkezdésekor, midőn annak hőmérséklete a rendesről nagy hő­fokra emelkedik vagy ha a kemencét meg-

Next

/
Thumbnails
Contents