53072. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági készülék kabátok, köpenyek és ehhez hasonló ruhadarabok ellopásának megakadályozására

Megjelent 1911. évi augusztus Jbó 14-én. MAGY ggjg KIR. SZABADALMI ||||g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 58072. szám. VI/a. OSZTÁLY­Biztonsági készülék kabátok, köpenyek és ehhez hasonló ruhadarabok ellopásának megakadályozására. ZASTROW OTTÓ FŐHADNAGY HOYERSWERDABAN. A bejelentés napja 1910 november hó 19-ike. Jelen találmány tárgya biztonsági készü- . lék ruhadaraboknak nyilvános helyekről J való ellopásának megakadályozására. A kó- i szülék egyaránt alkalmas ezen cél eléré- j sére, akár fölfüggesztetnek a ruhadarabok, akár pedig valahová csak letétetnek. A találmány azon alapszik, hogy meg­akadályozza azt, hogy a tolvaj jogos tulaj­donosként a ruhadarabot fölvehe^e. A találmány lényegében egy zárókészü­lékből áll, mely a ruhának egy begombolt gombja fölé helyeztetik; a zárat csakis tu­lajdonosa saját kulcsával képes kinyitni; ) ilyképen idegen személy a ruhadarabot (öl nem veheti, ha pedig a lakatnak eltávolí­tását kísérelné meg, ez annyira föltűnő volna, hogy a lopási kísérletet föltétlenül meghiúsítaná. A készülék olykép is lehet kiképezve, hogy egyszersmiad a kalapnak ellopását is megakadályozza, azon célból a kalap megfogására alkalmas berendezéssel kell, hogy fölszerelve legyen. Mellékelt rajzon látható jelen találmány két példaképem kiviteli alakja: 1. ábra a készülék fölülnézetét részben eltávolított födőlappal, la. ábra a tulajdonképeni rögzítőkészü­léknek részleges metszetét, 2. ábra egy második kiviteli alaknak né­zetét, részben metszetét, 3. ábra ezen kiviteli alaknak távlati képét, 4. ábra metszetet 3. ábra (A, B) vonala szerint, 5. ábra a készülék alkalmazási módját tünteti föl. Az 1. és la. ábrák szerinti kivitelnél a találmány lényegében egy gomb körülzárá­sára alkalmas biztonsági lakat, mely az u. n. rögzítőlakatok fajtájából való és körül­belül egy 5 koronás pénzdarab nagyságá­val bír. Ezen zár, mely két részből áll és (3) csuklópántnál fogva szétnyitható, a pénz­vagy levéltárcába egyaránt kényelmesen behelyezhető. A (3) csuklópánttal kapcsolt (1, 2) részek középen kis (5) nyílást alkotnak és egy hozzá tartozó fémgomb (18) nyakát veszik körül (4. ábra), mely fémgömb a ruhadarab megfelelő helyén helyezendő el és a zár alkalmazása előtt egy gomblyukon át du­gandó. A zár becsukása után oly helyzetet fog­lal el, melyben a gomb által összekapcsolt részek szétválasztása nem lehetséges aaél-

Next

/
Thumbnails
Contents