53054. lajstromszámú szabadalom • Zár gáz- vagy folyadéktartányok részére

ütlegjelent 1911. évi augusztus hó 12 -én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55054. szám. XI/b. OSZTÁLY. Zár gáz­­vagő folyadéktartányok részére. PARK ALBERT VICTOR MÉRNÖK SOUTH MELBOURNEBAN. A bejelentés napja 1910 április hó 22-ike. Jelen találmány tárgya tartányzár, mely folyadéknak vagy gáznak a tartányból való kitódulását meggátolja, de a tartány meg­töltését megengedi. Ezen zár elsősorban pneumatikus tömlők, rúgólabdák stb., azon­ban palackok és egyéb tartányok légmen­tes elzárására is alkalmas. Eddig egy tar­tány tartalmának kitódulásának meggátlására különböző födelek, födélkorongok, golyók, tárcsák, ürös vagy egyéb dugók, lemezek lettek a beömlési nyíláson elrendezve: pneumatikus tömlőkön pl. ezen célra sze­lepeket is használtak. Azonban mindezen zárak számos hátránnyal bírnak, nevezete­sen igen drágák, sok alkatrészből állanak, a tömítőrészek hozzáférhetlenek ós azonkí­vül rosszul tömítenek. Jelen találmány tárgya oly zár, mely ol­csón előállítható, könnyen alkalmazható, biztosan működik és megsérülésnek nincsen kitéve. A találmány szerint ezen zár egy rugé­kony anyagból készült csapból áll, mely a folyadéktartányba nyúlik. A csapnak a tar­tány belsejébe nyúló része szájszerű nyílás­sal vagy hasítékkal bír. Ha a tartányba gázt vagy folyadékot nyomunk, akkor a jzáj szétnyílik, ha azonban a töltést meg­szakítjuk, akkor az anyag rugékonyságánál fogva záródik, mimellett a tartányban ural­kodó nyomás a zárást támogatja, még pe­dig minél nagyobb ezen nyomás, annál biz­tosabban. A rajzon ezen zárnak több kiviteli alakja látható. Az 1. ábra egy pneumatikus abroncson alkalmazott zár keresztmetszete; a csavar­menetes csőtoldat légszivattyúval köthető össze. -A 2. ábra a zár fölülnézete nagyobb lép­tékben. A 3. ábra az 1. ábrán látható zárnak vízszintes metszete nagyobbított léptékben az x—x vonal irányában. A 4. és 5. ábra egy merevítőgyűrűvel ellátott kiviteli alaknak két függőleges met­szete. A 6. és 7. ábra egy további kiviteli alak­nak két metszete, melynél a tartány külső részén van elrendezve, mimellett a karima, illetve az ékalakú csap nem bír csőalakú folytatással. A 8. ábra egy szerszám, mellyel a tar­tány gáztartalma kiüríthető. A 9. és 10. ábra egy szerszám oldal- éa elölnézete, mellyel a tartány folyadéktar­talma kiüríthető.

Next

/
Thumbnails
Contents