51991. lajstromszámú szabadalom • Vetőkerék burgonyaaratógépekhez, melynek villáit forgató hajtómű tartja meg helyzeteiben

Megjelent 1911. évi május hó 12-én. __ MAGY. jgfes KIR. SZABADALMI wSffl HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 51991. szám. X/a. OSZTÁLY. Vetőkerék burgonyaarató gépekhez, melynek villáit forgató hajtómű tartja meg helyzeteiben. LEEGE KÁROLY KERESKEDŐ CÖLNBEN. A bejelentés napja 1910 julius hó 1-je. Elsőbbsége 1909 julius hó 2-ika. Ismeretes burgonyaarató gépek villáit különböző vetőtávolságok elérésére kézi­emelő segélyével fogaskerekek közvetítér sével különbözőképen beállítani. Ismeretes továbbá az egyes villáknak akként való ru­gós elrendezése, hogy azok túlságos ellen­állásánál engedjenek. A találmány tárgya a villák számára való beállítószerkezet, mely akként van rugalmasan kiképezve, hogy az összes villák, melyek önmagukban nincsenek rugalmasan elrendezve, rúgó ha^ tása alatt állanak. Ezen berendezésnek elő­nye, hogy csak egyetlen rúgó szükséges:, míg az eddig szükséges volt sok rúgó nem­csak körülményes, hanem igen gyakran megsérüléseknek is volt kitéve. Azonkívül az állítóiszerkezetnél elrendezett rúgót fe­szítő berendezéssel is láthatjuk el, hogy az összes villák rugalmas ellenállását a szükséghez képest megváltoztathassuk, ami az eddigi egyes rugóknál gyakorlatilag nem volt lehetséges. A rugalmas állítóberendezés a csatolt raj­zon a vetőkerék példakép vett kiviteli alakjánál való alkalmazásában az 1. ábrán hátsó nézetben és a 2. ábrán a vetőkeréken át vett vízszintes metszetben van föltüntetve. Az 1. ábrán a jobb megértés céljából ja vető kerék fölső fele el van hagyva. A vető kerék fogait vagy villáit ismeretes módon forgató hajtómű vezérli. Ezen célból az (a) vető kerék (b) fogaskerekekkel van fölszerelve, melyeknek tengelyein a (c) villák vannak megerősítve. Közülük a raj­zon csak egy van ábrázolva. A (b) fogasr kerekekkel kapcsolódó (d) fogaskerék se­gélyével a (c) villák a szokásos módon ál­landóan függélyes vagy egyenletesen ferde helyzetben tartatnak, amennyiben a . (d) fogaskerék belső fogazása az (f) fogaske­rékbe kapaszkodik, mely egyrészt a vető kerék (g) tengelyén elrendezett, azonban vele össze nem kötött (h) fogaskerékkel kapcsolódik, mely a kilincs útján a (p) fo­gas szegmensbe kapaszkodó (n) kéziemelő segélyével beállítható és rögzíthető. Az (n) kéziemelő beállítása által, mint az minden továbbiak nélkül megérthető, a (c) vető villák helyzete változtatható. A vető villák leírt vezető berendezése helyett — mint ismeretes — lánc is alkalmazható, & (c) villák vezetésére, mely lánc a (b) fogaske­rekek egyikét a (h) fogaskeréknek meg­felelő lánckerékkel köti össze. A találmány tárgya már most ama berem-

Next

/
Thumbnails
Contents