51958. lajstromszámú szabadalom • Ütőkos kovácskalapácsokhoz

Megjelent 191.1. évi május hó lO-én. SZABADALMI LEIRAS 51958. szám. xvi/d. OSZTÁLY. Ütőkos kovácskalapácsokhoz. RUDOLF SCHMIDT & C° ACÉLGYÁROS CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1910 julius hó 6-ika. Találmányunk tárgya kovácskalapácsok ütőkosának a hajtószerkezettel való össze­köttetése, mely lényegében egy az ütőkoson kiképezett födött mélyedésből áll, mely a a hajtókar fölvételére szolgál és állandóan olajozható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy kivitele van föltüntetve, az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán fölülnézetben és a 3. ábrán részben metszett oldalnézetben. Az ütőkos két oldalt prizmatikus (a) ve­zetőbordákkal van ellátva és alul kissé kes­kenyebb, mint fölül oly célból, hogy a kos a kalapácsfejeknek a fecskefarkalakú (b) mélyedésekbe való beékelése, vagy a hő okozta tágulás alkalmával meg ne szoruljon. A kos fölső részén a (d) hajtóelem (fakar, lemezrúgó) fölvételére szolgáló (c) mélyedés van elrendezve, mely a jelen találmány szerint a munkás helye felőli oldalon egy ráöntött (f) süveggel van lezárva. Ezen sü­veg ily módon egy (g) kamrát képez, mely konzisztens zsiradékkal lesz megtöltve, mely a (c) mélyedés falainak és a benyúló hajtó­elemnek kenésére szolgál. A kenőanyag egy (h) csavarral elzárható nyíláson tölt­hető be. Ezen elrendezéssel azt érjük el, hogy az érintkező részek állandó önműködő kenés alatt állanak, mely nem függ a mun­kás figyelmességétől és így a kos könnyeb­ben jár és a hajtószerkezet kiméltetik. Ezen kívül a süveg azt is meggátolja, hogy a kenőanyag az (i) érintkező fölületekről a munkás helye felé kilöveltessék, vagy eset­leg leváló részek a munkást megsérthessék, mert ezeket a süveg szintén fölfogja. SZABADALMI IGÉNY. Ütőkos kovácskalapácsokhoz az által jelle­mezve, hogy a hajtóelem (fakar, lemez­rúgó) fölvételére szolgáló nyílás mellső vége egy süveggel van födve, melynek belső tere az érintkező részek állandó kenésére kenőanyaggal, tölthető meg és a mely a kalapács előtt álló munkást leváló részektől védi. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents