51926. lajstromszámú szabadalom • Kalaptű

/ma Megjelent 1911. évi májtts hé 5-én. MAGY. ^ Kia SZABADALMI wSB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51926. szám. VIT/a. OSZTÁLY. Kalaptű. GOLDSTEIN GYULA ÜVEGKERESKEDŐ ÉS KISS PÁL KÁROLY SZÍNÉSZ ERZSÉBETFALVÁN. A bejelentés napja 1910 augusztus hó 20-ika. Utóbbi időben a női kalapok megerősíté- i séhez szolgáló hosszú kalaptűk használata- ' ból több szerencsétlenség történt abból ki­folyólag, hogy a kalap egyik végén kiálló hegyes tű a kalapot viselővel szomszéd­ságban levő személyek testi épségét veszé­lyeztette. Jelen találmány tárgya kalaptű, mely hi­vatva van ezen szerencsétlenséget okoz hát­rányokat kiküszöbölni oly formán, hogy a kalaptű hegyes vége a kalapon ki nem áll. A találmány tárgyát képező kalaptűvel, gyorsan, kényelmesen lehet a kalapot a hajzathoz rögzíteni, amennyiben a kalaptű i a kalaphoz van erősítve és annak a haj­zathoz való rögzítése rugó útján történik. A találmány tárgyának két példaképeni foganatosítási alakját a mellékelt rajz tün­teti föl, amelyen az 1. ábra a kalaptű egyik példaképeni fo­ganatosítási alakját kalaphoz rögzítve hasz­nálat közben tünteti föl, a 2. ábra annak használaton kívül való helyzetén tünteti föl, a 3. ábra a kalaptű egy második példa­képeni foganatosítási alakját használat köz­ben tünteti föl, és a 4. ábra használaton kivüli helyzetét mu­tatja. A találmány tárgya lényegében abban áll, hogy az (1) hüvelyen keresztül menő (2) kalaptű a (3) kalaphoz (4) csavarok út­ján van rögzítve, ami célból a hüvely (5) csavarmenetekkel van ellátva. A (2) kalaptű egy részében egy (6) spirálrugó van teker­cselve, amely spirálrugónak fölső vége az (1) hüvelyhez van rögzítve, a másik vége pedig a kalaptűhöz. Ezen kalaptűt, amely állandóan a kalaphoz van rögzítve úgy használjuk, hogy a (2) kalaptű (7) gombját a kalapnak a fejre való helyezése előtt az (a) nyíl irányában kifelé húzzuk, ami által a kalaptű a kalapból a 2. ábra szerint ki­húzatik, amellyel egyidejűleg a (6) spirál­rúgó összeszoríttatik. Ha már most a kala­pot a fejen rendesen elhelyeztük, akkor a gombot elengedjük és így a kalaptű az azon levő rúgó hatása folytán a hajzatba hatol, amely általa a kalap rögzítve lesz. A második foganatosítási alaknál a (hajtű alsó végére egy nürnbergi ollóhoz hasonló két­karú emelőként működő görbített kampós (8) véggel ellátott szerkezet van a (9) csap útján erősítve. A kétkarú emelő (10, 11) ágai a kalaphoz erősített (12, 13) villa

Next

/
Thumbnails
Contents