51921. lajstromszámú szabadalom • Újítások cimbalmokon

Megjelent 1911. évi május hó 4-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 51921. szám. IX/d. OSZTÁLY. Újítások cimbalmokon. DICZIG FERENC ASZTALOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 december hó 13-ika. Az ismeretes cimbalmoknak hátránya az, hogy a húrlábakon fekvő húrok a rezonánc­lapra nyomást gyakorolnak, miáltal a hang­erősség szenved és maga a rezonánclap a gerendázattal együtt megvetemedik vagy lehajlik. Jelen találmány egyik tárgya oly újítás, mely ezen hátrányokat megszünteti és lé­nyegében abban áll, hogy az egyik oldalon a húrlábakon fekvő húrok a cimbalom má­sik oldalán a húrlábak közé beépített ken- ' gyetekben vannak vezetve és ezeket föl­felé húzzák úgy, hogy a húrlábakra ható nyomás ellensúlyoztatik és a rezonánclap tehermentesíttetik, miáltal a fönt említett hátrányok elkerültetnek. A mellékelt rajz 1. ábráján ezen újítás oldalnézetben, 2. ábráján pedig fölülnézetben van föl­tüntetve. Az (a) húrlábak a (b) rezonánclap (c) talpazaton vannak elrendezve. A húrlábak fölött a (d) rézdrót van kifeszítve, amelyen a húrlábak fölött az (e) húrok fekszenek ismert módon. A cimbalom mindkét oldalán a húrlábak között az (f) kengyelek vannak elrendezve, melyek egy a (c) talpazaton, (b) rezonánclapon és a (g) gerendázaton áthatoló csavar segélyével helyzetükben rögzítve vannak. Ezen kengyelek (h) nyí­lásán a cimbalom másik oldalán a húrlá­bakon fekvő húrok vannak áthúzva úgy, hogy ezen húrok a kengyeleket ép oly erővel húzzák fölfelé, mint amily erővel az (e) húrok a húrlábakat lefelé nyomják, mi által rezonánclap tehermentesíttetik. Ezen tehermentesítés folytán a hang erősödik és az alapzat megvetemedése, illetve behaj-1 lása ki van zárva. Egy találmányom tárgyátképező további újítás a 3. ábrán van hosszmetszetben föl­tüntetve és abban áll, hogy a cimbalmot Íróasztallá képezem ki, amennyiben egy­részt a lábakat fiókos (i) aljazatokkal he­lyettesítem, másrészt pedig a cimbalmot egy háromrészű asztallappal lefödöm. Ezen asztallap két szélső (k) része a szokásos hangtompító lécek módjára van fölszerelve és ismert módon az (1) pedállal működtet­hető. A középső (m) asztalrész, egy a két szélső asztalrész közé iktatott, levehető vagy pedig görredőny módjára kiképezett lap. Ha a cimbalmot asztal gyanánt akar­juk használni, akkor ezen középső részt lefödjük, míg azt kinyitva a cimbalmon játszani lehet.

Next

/
Thumbnails
Contents