51918. lajstromszámú szabadalom • Membrán távbeszélő készülékekhez

Megjelent 1911. évi május hó 4-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51918. szám. VII/j. OSZTÁLY Membrán távbeszélőkészülékekhez. BAEHR CLEMENS TÁVÍRÓIGAZGATÓ CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1910 szeptmber hó 10-ike. Elsőbbsége 1910 március hó 23-ika. A szokásos, lágy vasból való membrán­nal fölszerelt távbeszélő rendkívül érzé­keny készülék a mágneselektromos rezgé­seknek hanggá való átalakítására. Azonr ban épen ezen nagyfokú érzékenységnek az a következménye, hogy az áramnak nem szándékolt ingadozásait, valamint az áram­lökéseket, amilyeneket pl. modern távbe­szélő központokban jelzések föltűn és és eltűnése, hívóáramok, továbbá légköri be­folyások stb. okoznak, a membrán nemcsak általában mint hangokat, hanem gyakran éles recsegés alakjában adja vissza. Ez a recsegés azonban nemcsak rendkívül zava­rólag hat, hanem, ha hevesen lép föl, a készüléket használó egyén fülének megsé­rülését is okozhatja. Ezen hátrány elhárítása végett többször megkísérelték már, a tulajdonképeni mem­bránt a legkülönbözőbb, nem mágnesez­hető anyagokból előállítani és rajta külön, mágnesezhető anyagból való lemezt elrenj­dezni, mely a mágnesrendszer horgonya és melynek gerjesztésénél a tulajdonképeni membrán rezgésbe jön. Mindezek a kísér­letek nem sikerültek azonban és a gyakor­latban tényleg nem találni ilyen membrá­nt kat. A találmány szerint a membrán recsegé­sét azáltal kerüljük el biztosan, hogy azt ismeretes módon nem mágnesezhető anyag­ból készítjük, egyidejűleg azonban a mág­nesrendszer sarkaival szemben fekvő nyí­lással látjuk el és ezt egyik vagy mindkét oldalán vékony mágnesezhető anyagból való horgonnyal födjük. A mellékelt rajzon a találmány tárgyán nak egy foganatosítási alakja, az 1. ábrában nézetben, a 2. ábrában harántmetszetben van föltün­tetve. A tulajdonképeni (A) membrán kb. 0.15 mm. vastagságú csillámból áll. Közepén a föl nem tüntetett mágnesremdszer sarkai­val szemben álló nyílással van ellátva, ame­lyet lágy vasból való, előnyösen 0.25 mm. vastagságú (B) horgonylemez föd. A (B) horgonylemez az (A) membránra pl. selak­kal van ráragasztva; azonban föl is szöge­cselhető, továbbá bizonyos körülményék között az (A) membrán mindkét oldalán egy-egy (B) horgonylemez rendezhető el. Bár az eddigi kísérletek szerint az (A)' tárcsa száma csillám és a (B) horgonyle­mez számára lágyvas mutatkozott a legal­kalmasabbnak, a találmány ennek dacára, nem szorítkozik ennek a két anyagnak al­kalmazására. Az (A) tárcsa anyaga gya-

Next

/
Thumbnails
Contents