51915. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szerves anyagok katalytikus redukálására

Megjelent 1911. évi május hó 4-én. MAGY. ggfe Kia SZABADALMI S HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 51915. szám. IV/fa/l. OSZTÁLY. Eljárás szerves anyagok katalytikus redukálására. DR BEDFORD FRED BÖLCSÉSZETTUDOR ÉS WILLIAMS CHARLES EDWARD GAZDÁLKODÓ SLEAFORDBAN. A bejelentés napja 1910 julius hó 19-ike. Elsőbbsége 1909 jolias hó 21-ike. A jelen találmány tárgya szerves anya­gok redukciójára szolgáló katalytikus eljá­rás, amellyel például telítetlen zsírsavak és ezek vegyületei telített zsírsavakká, illetve <izek vegyületeivé, továbbá nitrogéntartalmú testek (pl. nitrobenzin) redukálhatok. Ilyfajta redukciós eljárásokra vonatkozó­lag már régebben javasolták valamely ipari, hydrogént tartalmazó gáznak, pl. vízgáznak, Richegáznak, Siemensgáznak vagy más ha­sonlónak a redukálandó anyaggal együtte­sen finoman elosztott nikkellel való érintke­zésbe hozatalát, ahol is utóbbinak szerepe tisztán csak katalytikus természetű. Amennyiben a vegyfolyamatban résztvevő anyagok tiszták, a redukció soká folytat­ható anélkül, hogy a nikkel katalytikus hatóképessége csökkennék. Ha azonban bi­zonyos anyagok, — melyeket a követke­zőkben «fertőzmények»-nek fogunk nevezni, mint pl. kénhydrogén, szénszulfid, merkap­tán és kénvegyületek — ha csak igen kis mennyiségben is — vannak jelen, a nikkel hamarosan elveszti hatóképességét. Ezen hatóképesség föntartására szükséges tehát, hogy a kivétel nélkül az ipari gázokban jelenlévő fertőzmények eltávolíttassanak, mielőtt még e gázok a katalytikus nikkel­lel érintkezésbe kerülnek. E fertőzmények eltávolítására mar kü­lönböző eljárások hozattak javaslatba, de egyik eljárással sem volt a gázok tökéletes tisztítása elérhető, minek következtében a nikkel fokozatosan elveszti hatóképességét. A jelen találmány célja már most vala­mely iparági gázt, vagy valamely hydro­gént tartalmazó gáznak keverékét oly mó­don kezelni, hogy az katalytikus eljárások­nál, pl. a fentemlített eljárásnál hatályo­san legyen alkalmazható. Lényegében a találmány abban áll, hogy a föntjelzett ka­talytikus eljárások céljaira oly ipari gáz vagy valamely hydrogént tartalmazó ipari gáznak oly keveréke alkalmaztatik, amely­ből a fertőzmények a részleges abstrakció céljából hűtési folyamat által tökéletesen eltávolíttatnak, mielőtt még e gáz vagy gázkeverék a nikellel vagy egyéb bontó­anyaggal érintkezésbe hozatik. A találmány szerinti eljárás egy kiviteli alakjánál, pl. az olajsav redukciójánál va­lamely hydrogént tartalmazó ipari gáz, pl. vízgáz egy hűtőkészüléken vezettetik ke­resztül, ahol körülbelül 190° C-ra lehűl

Next

/
Thumbnails
Contents