51900. lajstromszámú szabadalom • Kontakturberendezés pneumatikus játékrelékkel elektropneumatikus vagy elektromos orgonák és más ilyen zenehangszerek számára

r t Megjelent 1911. évi április hó 39-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI bBH HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 51900. szám. IX/d. OSZTÁLY. Kontaktusberendezés pneumatikus játék-relaiskkel elektropueumatikus vagy elektromos orgonák és más ily zenehangszerek számára. STEINMEYER LUDWIG BAJOR KIR. UDV. ORGONA- ÉS HARMONIUM­GYÁROS OETTINGENBEN. A bejelentés napja 1910 janiiig hó 7-ike. Jelen találmány tárgya kontaktusberen­dezés pneumatikus játékrelaiskkel elektrc­pneumatikus vagy elektromos orgonák és más ily zenehangszerek számára. A talál­ni ány jellemzője az, hogy a billentyűk meg;­nyomásánál minden egyes billentyű kontak­tust ad, ami által a szélszekrény szelepe nyittatik és a nyomó levegő a furaton át a szélládába vezettetik, mire ismét a kon­taktusok kikapcsolása és a szélládának, ill. szélszekrénynek szelepek segítségével való elzárása következik. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak példakép vett foganatosítási alakja van föltüntetve, az 1. ábrán kontaktus és relais nyugalmi helyzetben vannak, a 2. ábra szerint a kontaktus le van nyomva, illetve az áramkör be van kap­csolvn és a relais működésben van; a 3. és 4. ábrákon a (b) keményszénhenger és az (e) keményszénkontaktuslemezkék,­kel ellátott (d) szigetelő lapocskák látha­tók. Ha az (a) billentyűre nyomást gyakoro­lunk, a kontaktusképzéshez a (b) henger rúgós (c) kontaktussinen eltolatik, mimel­lett a keményszénből való (b) henger a (d) palaszigetelő lemezkék által a kemény­szénből való (e) kontaktuslemezkékkel köt­tetik össze, ami által az (A) telep áramköre a (h) szélszekrénnyel létesíttetik, mire az (f) elektromágnesek, illetve a (h) szélszek­rényre szerelt (g) magok az (i) és (k) sze­lepekkel ellátott, nemezzel borított (n) le­mezt vonzzák, ami által a (d) nyomó le­vegő az (I) furatán a szélládához tódul és csöndes, de gyors szelepzárás válik lehe­tővé. Az áramkör kiiktatása által, mely az (m) súly hatása alatt megy végbe, mely a vasr tag nemezzel borított (p) gerendára sü­lyed, a szélládához vezető (1) furat az (i) szelep segítségével záratik, ami által is­mét nyomólevegő létesíttetik. A relais előnye, hogy rendkívül egy­szerű, minthogy az elektromágnesek köz­vetlenül hatnak és az összes közbenső ta­gok elesnek. A kontaktusberendezés telje­sen biztos, zajtalan működést enged meg és a legnagyobb távolságra is trillákat tesz lehetővé, ami pl. higanykontaktusok­nál lehetetlen. Ezen szerkezethez csak gyönge áram használható.

Next

/
Thumbnails
Contents