51863. lajstromszámú szabadalom • Tömlőkötő

Megjelent 1911. évi április Ló 29-én. MAGY. ggjgt KIR szabadalmi jbh hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 51868. szám, XXI/d. OSZTÁLY. Tömlőkötő. anger & ulich cég leipzigben. A bejelentés napja 1910 május bó 28-i'ka. Elsőbbsége 1910 február hó 8-ika. Hirtelen tömlőtöréseknél a törés helyé­nek tömítésére eddig használt tömlőkötők két egymással csuklósan összekötött vas-" félgyűrűből állnak, melyeknek szabad vé­gei egymással emeltyűzár segélyével old­hatóan összeköthetők. Ezen kötőknek az a hátrányuk, hogy különböző átmérőjű töm­lőknél nem használhatók. Tehát más kötőt kell alkalmazni például egy 45 % átmé­rőjű locsolótömlőnél, mint egy 50 *% át­mérőjűnél. Nagyon áokszor megtörténik, hogy egy rendes körülmények között 45 átmérőjű tömlő használat közben 50 %> át­mérőjűvé tágul. Akkor természetes az ed­digi kötő nem használható. Ha nagyobb át­mérőjű tömlőrészt kisebb átmérőjű tömlő­kötővel szerelünk föl, akkor a kérdéses he­lyen ráncok képződnek, melyek a törési hely jó tömítését megnehezítik. A találmány célja ezen hátrányok kikü­szöbölése és a tárgyának lényege abban van, hogy a tömlőkötő kerülete változtat­ható, illetve beállítható, tehát átmérője a tömlő kibővüléseinek megfelelően bizonyos határokon belül növelhető is úgy, hogy be­állíthatósága következtében különböző át­mérőjű tömlőknél alkalmazható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképpeni kiviteli alakja van föl tüntetve és pedig: az 1. ábra a zárt tömlőkötő elülnézete, a 2. ábra a nyitott tömlőkötő elülnézete, a 3. ábra ez utóbbinak fölülnézete. A kötő (a) és (b) részei egyik végükön, (e) csap segélyével vannak ismert módon csuklószerűen összekötve, szabad végükön pedig (d) kengyelzár és kampószerű (e} vályú segélyével oldhatóan vannak össze­kapcsolva. Az (a) darab két, részben egymásra he­lyezett részből áll, melyek két (f) és (g) szöges segélyével vannak hosszirányban eltolhatóan összefoglalva, ennek megfele­lően az (a) rész (h, i) furatai hasítékszerűen vannak kiképezve. Az (f, g) szögecsek fejei oly szorosan nyomódnak a (h, i) hasítékok széleire, hogy a rászögecselt résznek elto­lása csak bizonyos nyomásnál követke­zik be. A tömlőkötőt használatelőtt először a meg­adott legkisebb méretre állítjuk be. A kötő azután a víznek a tömlőfalára gyakorolt nyomása következtében magától megfele­lően tágul. Tehát a találmány szerinti cső­kötő például 45 és 55 átmérőjű tömlők­nél egyaránt alkalmazható. A kengyelzár

Next

/
Thumbnails
Contents