51835. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági gyors kifolyóberendezés

Megjeleni 1911. évJ április hó 36-án . MAGY. gfeg KIR SZABADALMI jHn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51835. szám. XX/d. OSZTÁLY­Biztonsági gyors kifogóberendezés. ILLGNER NÁNDOR CS. ÉS KIR. NY. ŐRNAGY NAGYKÖRÖSÖN. A bejelentés napja 1910 április hó 18-ika. A jelen találmány tárgya a lovak meg­bokrosodásából előállható veszély elkerülé­sére szolgáló berendezés. A találmány sze­rint veszély esetén a kocsibakra fölnyúló zsineg meghúzása által egy emelő nyugvó­helyzetéből fölemelkedik, s ugyanabban a pillanatban a vonófülek a szekrényükből kiesvén, a hámistrángok fölszabadulnak, miáltal a kocsi a gyorsmozgásból meglas­sulván, a lovak előrehaladásával a rúdvég­ről a tartószíjfül a tartószíjak előrerántása következtében szintén elválik, s így a lo­vaknak a járművel való összeköttetése azonnal teljesen megszűnik s ezáltal min­den baleset elkerültetik, sőt még a lovak együttmaradása is a tartószíjaknál fogva biztosíttatik. Ezen szerkezet minden kocsira, szánra, ennek átalakítása nélkül alkalmazható. Romlás vagy kopás esetén egyes alkatré­szei könnyen újakkal kicserélhetők és kész­letben is tarthatók; továbbá vele a kise­fák is lényegtelen változtatással fölszerel­hetők s ha a faferhéc helyett "I T vas alkalmaztatik, ez esetben a szerkezet annak üregében helyezhető el. Az előadottakból tehát az is világosan kitűnik, hogy a lovaknak be- és kifogása felényi időt is alig vesz igénybe. Különö­sen előnyösen használható a készülék sá­ros és fagyos időben, mikor az eddigi mód szerint a hámistrángok a sártól el­ázva s a fagytól merevvé válva, a hámfák­ról csak nagy erőfeszítéssel és késedelem­mel bonthatók le. Előfordulható esetben a hámistrángoknak elvágása e készülék al­kalmazása mellett teljesen mellőzhető; a fölizgult vagy kirúgott ló egyes istráng­jának levetése is a legnagyobb könnyűség­gel és veszély nélkül eszközölhető. E mód­szer alkalmazása által a hámistrángcsülkök is megszűnnek, s így az istrángoknak tar­tóssága is előmozdíttatik, mivel közismert dolog, hogy az istrángok leggyakoribb pusz­tulása éppen a csülköknél áll be. A mellékelt rajzlapon a találmány mű­ködő részei vannak bemutatva. A (1) ferhéc látható oldalán vannak az (a) szekrények alkalmazva, a (c) sinek közt mozgó (b) tolózárral és elül a (k) keskeny nyílással, melyen a (b) tolózárra erősített (n) nyitógomb nyúlik át. Ugyancsak az (a) szekrény oldalfala el van látva egy (o) négyszögletű nyílással, melybe a (d) vonó­fülek jönnek. A (d) vonófül a (b) tolózárral a (c, c) nyíláson át rögzíthetők. A (b) tolózár rúgó hatása alatt záró helyzetében tarta­tik, abból az (n) nyitógomb vagy a (i) vonó-

Next

/
Thumbnails
Contents