51794. lajstromszámú szabadalom • Pénzszedőszerkezet gáz- és hasonló automaták számára

Megjelent 1911. évi április hó 24é-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVÁTAL SZABADALMI LEIRAS 51794. szám. VII/b. OSZTÁLY. Pénzszedőszerkezet gáz- és hasonló automaták számára. GASMESSERFABRIK MAINZ ELSTER & C° CÉG MAINZBAN. A bejelentés napja 1910 március hó 31-ike. A jelen találmány tárgya pénzszedőszer­kezet automaták, különöseri gázt szolgál­tató automaták számára. A találmány tár­gyát képező szerkezet azáltal tűnik ki, hogy annak segélyével az automata az eddigi szerkezetektől eltérően nemcsak bi­zonyos meghatározott értékű pénzdarabok­kal, hanem több, különböző értékű pénz­darab bármelyikével működtethető, amikor is mindig oly gázmennyiséget kapunk, mely a bedobott pénzdarab értékének megfelel. így pld. hollandi pénz számára az auto­mata akként szerkeszthető, hogy azt úgy 10 és 5, mint 21 /i cent-nyi pénzdarabok segé­lyével hozhatjuk működésbe. Ezen célból három, köralakú pénztolattyút rendezünk el egymás mellett, melyek közül a 10 cen­tesek tolattyúja a gázautomatának záró kerekével közvetlenül van összekötve, míg a másik két tolattyú ezen kerékkel fogas­kerékáttételek útján kapcsolódik, ahol is az áttételi viszony az illető pénzdarab és a 10 cent-es közötti értékviszonnyal egyezik. Ha a 10 cent-esek tolattyúját egy félfordú­lattal elforgatjuk, akkor a zárókerék négy foggal forog el, míg a 21 /i cent-esek to­lattyújának félfordulata a zárókeréknek csak egy osztással való elforgását vonja maga után. Maguk a tolattyúk két, hasítékkal ellá­tott, egymásba nyúló hengerből állanak, melyek közül az egyik a zárókerékkel ill. a neki megfelelő kerékáttétellel van össze-i kötve, míg a másik henger a fogantyút hordja. Az egymást födő hasítékokba be­dobott pénzdarab a két hengert egymással összeköti úgy, hogy a fogantyú elforgatása­kor a zárókerék is elforgattatik. A találmány tárgyát képező szerkezetnek további jellemző sajátsága, hogy a záró­karék a vele kapcsolódó, a gázszelep ten­gelyén elrendezett fogaskereket külön rög­zítő kilincs alkalmazása nélkül, önműködően rögzíti, midőn azt a gázmérő, súrlódás ré­vén, magával viszi. A mellékelt rajzban a találmány tárgya két foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábrának baloldala a szerkezetnek elöl­nézete, jobboldala pedig a zárókészüléknek egy másik foganatosítási alakját láttatja. A 2. ábra a szerkezetnek fölülnézete. A 8., 4. és 5. ábrák a három pénztolattyút egyenként, hossz- és harántmetszetben lát­tatják. A 6., 7., 8. és 9. ábrák a zárókeréknek a szeleptengelyen elrendezett fogaskerékkel

Next

/
Thumbnails
Contents