51793. lajstromszámú szabadalom • Önműködő indítókulcs lövedékgyújtók számára

Megjelent 14)11. évi április üó 24-éu. MAGY. KIR. SZABADALMI fPjff f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51798. szám. XIX/c. OSZTÁLY­Önműködő időzítőkulcs lövedékgyujtók számára. RHEINISCHE METALLWAAREN- & MASCHINENFABRIK CÉG DÜSSELDORF-DERENDORFBAN. A bejelentés napja 1910 március hó 29-ike. Elsőbbsége 1909 májas hó 28-ika. A jelen találmány tárgya lövedékgyúj­tók beállítására szolgáló önműködő időzítő­kulcs, mely két egymáshoz képest elmoz­gatható résszel bír és melynél ezen két rész egymáshoz viszonyított helyzetének a kívánt skálavonalig eszközölt beállítása egy önműködően megfelelő rovátkákba csappanó retesz segélyével biztosíttatik. Az eddigi ily időzítőkulcsoknál ezen re­tesz akként volt elrendezve, hogy az a gyújtó beállításánál az ujjnak egy véletlen nyomása folytán vagy lökés következtében kikapcsolódhatott és igy a gyújtó hibásan állíttatott be. Ezen hátrányt megszüntetendő, az emlí­tett retesz a jelen találmány -szerint lik­ként van elrendezve, hogy az a gyújtó be­állítása közben ez utóbbihoz hozzáfekszik és igy maga a gyújtó ^megakadályozza a retesznek a kikapcsolást okozó mozgását. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra az időzítőkulcsnak metszete a 2. ábrának 1—1 vonala szerint. A 2. ábra részben fölülnézet és részben metszet az 1. ábrának 2—2 vonala sze­rint. Az (a) fogantyúval (1. ábra) összekötött, azzal előnyösen egy darabban készített zárt (b) gyűrűben a (c) tolóka van beállít­hatóan és rögzíthetően elrendezve, mely a gyújtó beállításához szükséges toldatok egyikét, nevezetesen a (d) toldatot hordja. A (c) tolókának ill, a (d) toldatnak az (e) mutató segélyével az (f) skálán ellenőriz­hető mozgása arra szolgál, hogy a beállí­tásnál esetleg szükségessé váló korrektú­rákat eszközölhessük. A (b) gyűrűt egy második (g) gyűrű ve­szi körül, mely a befelé nyúló (h) karimá­val a (b) gyűrűhöz illeszkedik, míg a (g) gyűrű fölső részébe becsavarolt (i) karima a két gyűrűt akként köti össze egymással, hogy ezek egymáshoz képest elforgathatok, tengelyirányban azonban eltolhatlanok. A (g) gyűrűn, mely a gyújtó beállí­tásához szükséges második toldatot hordja, a skálával biró (k) gyűrű (2. ábra) van megerősítve, míg a (b) gyűrűn egy index van alkalmazva, melynek alapján a gyújtó­nak égési távját állítjuk be. A (g) gyűrűnek belső kerületén a (q) ro­vátkák vannak kiképezve, melyek pontosan a skálás gyűrű osztásvonalaival korrespon­deálnak; lehet azonban a (q) rovátkák kö-

Next

/
Thumbnails
Contents