51770. lajstromszámú szabadalom • Csövek és hasonlók előállítására szolgáló készülék

Megjelent 1911. évi április hó 21 -én . MAGY. gfet KIR, SZABADALMI |||gg| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51770. szám. XVII/d. OSZTÁLY. Csövek és hasonlók előállítására szolgáló készülék. EFRAN EMIL MÉRNÖK BRÜNNBEN. A bejelentés napja 1910 március hó 14-ike. Elsőbbsége 1907 december hó 4-ike. A találmány tárgya csöveknek és más üreges testeknek homokból, agyagból, ha­barcsból és más képléken anyagokból való előállítására szolgáló készülék. Ismeretes már cementcsöveket a formafal és a mag között elrendezett forgó kenővas segélyével olykép formálni, hogy a kenővas a forma­anyag folytatólagos fölöntésének megfele­lően a formaanyag által a maggal együtt fokozatosan megemeltetik és csavarmenet­szerű mozgásban tartatik, mimellett a forma­anyagot rétegbe nyomja, illetőleg keni szét. Ily formálógépekkel csak körkeresztmetszetü csöveket lehetett előállítani, minélfogva al­kalmazási körük csak igen korlátolt volt. Hogy nem kerek, például ovális kereszt­metszetű csöveket -is elő lehessen állítani, a találmány tárgyánál a kenővasakat vagy sajtolósarukat egy tengely körül forgó tar­tók hordozzák, amelyeken utánaengedően vaunak ágyazva úgy, hogy a nyomósarú a cső keresztmetszeti alakját követheti, mi­mellett e nyomósarút a tartóján célszerűen beállíthatóan rendezzük el. A mellékelt rajzon az 1. ábra a találmánybeli gépnek egy ki­viteli alakját mutatja vízszintes metszetben, mimellett a kenőszerszámok el vannak tá­volítva, a 2. ós 3. ábra pedig nagyobb léptékű fölül és oldalnézetben mutatja nem körkereszt­metszetű csövek előállítására szolgáló kenő­szerszámok hajtóberendezését, mig az 5. ábra körkeresztmetszetü csövek elő­állítására alkalmas egyszerűsbített gépet tüntet föl. A készüléknek két az (1) vasak által összetartott (2) köpenyfélből álló köpeny­formájú a (3) lemezen van elrendezve, amely egy a karmantyú üregének megfelelő (4) maggyűrűt hordoz. A (4) gyűrűben az (5) magforma eltolhatóan van elrendezve, amely egy (6) nyomódarab és egy a kivánt cső­keresztmetszetnek megfelelő(7)sablon közbe­iktatásával egy (8) tengelyen függ. A (8) tengely fölé egy üreges (9) tengely van tolva, amelynek alsó üreges (10) csapján egy vagy több, a forgó kenőszerszámok számára való tartó ül. így például az elrendezés olyan lehet, hogy a (11) agy egy vagy több (a 2. ábra szerint négy) (12) karral van el­látva, amelyhez két vagy több (13) csuklós tag segélyével egy-egy (14) tartódarab van csuklósan kapcsolva. A (14) tartódarabok egy-egy (18) sajtolósarúval (kenővassal) van­nak ellátva. A sajtolósaruknak radiális irány­ban való beállíthatása céljából és hogy az ' alsó sarúfölületuek a vízszintessel képezett

Next

/
Thumbnails
Contents