51725. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hasábalakú csomagolások burkolatának nyitására

ttegjelent 1911. évi április hé 14-én. MAGY. gfe, KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 51725. szám. xvill/d. OSZTÁLY. Berendezés hasábalakú csomagolások burkolatának nyitására. STAHN ALBERT KERESKEDŐ HANNOVERBEN. A bejelentés napja 1910 március hó 1-je. Elsőbbsége 1909 március hó 6-ika. Találmányom tárgya fölszakító fonállal biró berendezés hasábalakú csomagolások burkolatának nyitására, mely a belső kar­tont körülvevő és a fonalat magába záró burkolatot bizonyos előre meghatározott vonal mentén fölszakítja. Ismeretes a föl­szakító fonálnak a külső papirburkolatba való bevarrása, de ez az eljárás aránylag drága és körülményes, ezenkívül ekkor ia papírburkolatot a kartonon igen pontosan kell elrendezni, hogy a karton fölső éle a fölszakító fonál bevarrási vonalával tény­leg egybe essen. A dolog egyszerűsítése céljából a találmány szerint a fölszakító fonalat akként erősítjük meg a belső kar­tonon, hogy azt a födél sarkain alkalma­zott hasítékokba fektetjük be úgy, hogy a külső burkolat fölszakításánál a kartonfö­dél éleit önműködően követni kénytelen, miáltal az a kívánt hatást létesíti, anélkül, hogy a külső burkolatot az élek mentén át kellene törni, vagy pedig a burkolatot különösen pontosan kellene a kartonra fek­tetni. A csatolt rajz a találmány tárgyának egy foganatosítási alakját tünteti föl, ne­vezetesen az 1. ábra a belső doboz axonometrikus képe és azt mutatja, miként van a fölszakítófo­nál a kartonfödél körül elrendezve. A 2. ábra a csomagolás axonometrikus képe a fölszakítófonál elhelyezése' és a csoma­golás elzárása után, a 3. ábra pedig ugyancsak axonometrikus képe részben nyitott állapotánál. A (c) fölszakítófonál egy (a) csomó stb. segélyével az oldalsó (b) födelek egyikén eme födél és a karton (d) fala között van befogva, vagy pedig a 4. ábra szerint a (g) födél csuklóélének egy (r) hasítékába becsiptetve. Eme pontból a fonál a (g) kartonfödél oldalt alkalmazott (h) hasítékain vagy ro­vátkáin a (g) kartonfödél (i) mellső szár­nyának csuklóéle mentén van vezetve, hogy végül a (g) kartonfödél (e) csuklóélének (k) hasítékán menjen át, hol a (c) fölszar­kítófonálnak esetleg (p) jelzőcédulával el­látott vége szabadon marad, hogy az (i) papirburkolatból kinyúlhasson (2. ábra). Ha a fonál szabad (p) végét meghúzzuk, ez a külső (1) burkolatot az (m) fölső él men­tén fölszakítja. A föntebb jelzett csomagolások össze­rakását külön gépekkel szokták végezni. Ezért a (c) fölszakítófonalat, mialatt a.

Next

/
Thumbnails
Contents