51713. lajstromszámú szabadalom • Csomagtartó kerékpárok stb. számárra

____ Megjelent 1911. évi április hé 12 -én . MAGY. ^ KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51718. szám. XX/c. OSZTÁLY. Csomagtartó kerékpárok stb. számára. THE L. B. MANUFACTURING COMPANY CÉG SAN JOSÉBEN. A bejelentés napja 1910 junius hó 28-ika. A találmány könnyen fölerősíthető, olcsó könnyű és tartós csomagtartóra vonatko­zik, mely a belé helyezett tárgyat önmű­ködően közreszorítja, fölöslegessé tesz te­hát egyéb rögzítőeszközt, pl. szijat; a cso­magtartó használatos kívül önműködően összecsappan s a kerékpár elejéhez fekve, rendkívül kis helyet foglal el s igy nem akadályoz. A csatolt rajzon egy célszerű foganatosí­tási példa van föltüntetve. Az (1) kengyel­alakú szorítórész két végén a (2) spiráli­sokba megy át, melyek viszont a (3) ka­rokban folytatódnak ; e karok másik oldalu­kon is (4) spirálisokká képeztetnek, melyek­ből az (5) függesztők nyúlnak fölfelé. A függesztők, spirálisok, karok és a kengyel egy egyetlen rugalmas huzalból készül, mely elég erős arra, hogy elbírjon a ke­rékpáron egyáltalán vihető tárgyakat, pl. csomagokat, dobozokat, stb. Az említett ré­szek oly kiképzésüek, hogy nyugalmi hely­zetben a spirálisok a kengyelt a (3) karok­hoz és ezt az (5) függesztőkhöz szorítják, mint ez a rajz pontozott részéből látható. A függesztők fölső végei a (6) félgyűrűbe mennek át, melyekhez csuklósan vannak a (7) szorító gyűrűfelek erősítve. A két-két gyűrűfél a (8) szemekbe fogó (9) csavarok I révén szorítható egymás fölé. A (2, 2) ill. (4, 4) spirálisokat lazán veszik körül a (10) távtartóhuzal végei s megakadályozzák a (3) karok egymástóli távolodását. A csomagtartó fölerősítésére a (9) csavar oldása után a (7) gyűrűfeleket kihajlítjuk úgy, hogy a kerékpár (A) kormányrúdját a (6, 7) gyűrűfelek közé helyezhetjük. Ha most a (9) csavarokat újból meghúzzuk, a gyűrűfelek szorosan körűifogják a kormány­rudat a középtől két oldalt. A tartó hasz­nálatbavételekor széjjelfeszítendő az 1. áb­rában telt vonásokkal jelzett helyzetbe s akkor a fölfüggesztendő tárgyat az (5) füg­gesztők és (1) kengyel közé helyezzük a (3) karokra. Mihelyt a kengyelt elbocsátjuk, az befelé csapódik a tárgyra s azt egyúttal a függesztőkhöz szorítja. A rögzítés tehát minden egyéb segédeszköz nélkül tökéletes. Különösen alkalmas e szerkezet dobozok és kosarak rögzítésére, de használható termé­szetesen egyéb tárgyaknál is. SZABADALMI IGÉNYEK. I. Egyetlen darab rugalmas huzalból ké­szült csomagtartó kerékpárok és hason­lók számára, melynél a függesztők foly­tatásátképző spirálisokból kiinduló karok spirálisok közvetítésével mennek át egy

Next

/
Thumbnails
Contents