51705. lajstromszámú szabadalom • Gőzfűtési eljárás

____ Megjelent 1911. évi április hé 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI KH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51705. szám. II/h. OSZTÁLY. Gőzfűtési eljárás. GEBRÜDER KÖRTING AKTIEN-GESELLSCHAFT CÉG HANNOVER/" LINDENBEN. A bejelentés napja 1910 junius hó 24-ike. Jelen találmány tárgya új gőzfűtési el­járás, melynek lényege abban áll, hogy a fűtéshez használt gőztílevegővel való ismételt keverés által két vagy több lépcsős hő­mérsékredukciónak vetjük alá. A jelen ta­lálmány értelmében a gőzgép-, gőzturbina-és szivattyú- szerkesztésnél ismeretes két és több lépcsős elvet bizonyos tekintetben a gőz­fűtésre alkalmazzuk, hogy a gőzfűtésekben lehetőleg nagy hőmérsékletesést érjünk el, ami különben az átmeneti évszakokban enyhe időjárás alkalmával, amikor azonban a helyiségek fűtése még kívánatos, szük­séges. A találmány szerint a gőz két vagy több lépcsős hőmérsékletredukcióját a gőznek levegővel való ismételt keverése által kí­vánjuk elérni, mely célra a fütőtelepeknél alkalmas eszközökről gondoskodunk, amelyek a gőz és levegő ismételt keverődését ok­vetlen előidézik. (A találmány tehát nem vonatkozik azokra az ismeretes gőzfűtési eljárásokra, amelyeknél mint pl. a 168525. számú német szabadalomnál a fűtőtest, vagy fütőtestrendszer előtt előállított gőz­levegőkeverék az egyes fűtőtestekbe ömlik és azokon egyszerűen keresztüláramlik, mert ezeknél nincsen gondoskodva oly esz­közökről, melyek a beáramló gőzlevegőke­veréknek a fűtőtestben lévő levegővel való ismételt keverését minden esetre biztosít­ják. Hogy az ilyen fűtőtesteknél a kevere­dés nem megy végbe, azt igazolja az a kö­rülmény, hogy azok a nyugalmi állapét be­következése után tényleg fölveszik ugyan­azt a hőmérsékletet, mint a bevezetett gőzlevegőkeverék, tehát további hőméreék­letesés magában a fűtőtestben, amint azt a jelen találmány célozza, nem következik be. Ha pl. ilyen ismert gőzfűtés üzeménél gőzlevegőkeverék előállítására magas nyo­mású gőzből nyomásredukció által nyert alacsony nyomású gőzt alkalmaznánk, amint ez pl. a vasúti kocsik fűtésénél a lokomotív redukált gőzének alkalmazásával szokták, akkor a fűtőtestekben, mivel az ily módon redukált gőz tudvalévőleg még nagyon túl­hevített és például 15 atm.-ról a légköri nyomásra történő redukciónál még körül­belől 160°-nyi hőmérséklettel bír (lásd Mollier: «Neue Tabellen und Diagrammé für Wasser­dampf»), oly gőzlevegőkeveréket kellene be­vezetni, mely még erős fűtéshez is túlmagas hőmérséklettel bír és gyenge fűtést ennél­fogva egyáltalában nem tesz lehetővé. Ez tehát a főképeni oka annak, hogy a vasúti

Next

/
Thumbnails
Contents