51668. lajstromszámú szabadalom • Gép sinek egyengetésére és kijavítására

Megjelent 1911. évi április hó 10-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51668. szám. XVl/d. OSZTÁLY. Gép sinek egyengetósére és kijavítására. WOODS MICHAEL MÉRNÖK CARLTONBAN ÉS GILBERT THOMAS JEFFERSON KERESKEDŐ BRUNSWICKBEN. A bejelentés napja 1910 január hó 18-ika. Jelen találmány tárgya gép, mely sinek egyengetésére és kijavítására, különösen a sin alakjában úgy új síneknél, mint kopás folytán használt sineknél föllépő szabály­talanságok kiküszöbölésére szolgál. A simafejű vasúti sinek és a közúti vasutak hornyolt sinei a kopás után hul­lámos fölületüek, az illesztések hiányosak és a hevederek lazáu. Vasúti sineknél az ívekben további hátrányok lépnek föl, a mennyiben az egyik sinfej a kerék hatása folytán élt kap és a másik leferdíttetik. Hornyolt sineknél a vezetőfej kopása foly­tán a horony lapos lesz ós a másik fej kiáll. Eddigelé a már lefektetett sineket egy vontatható készülék segélyével igyekeztek az említett hibáktól mentesíteni, azonban a helyett, hogy azok alaposan kiküszöböltet­tek volna, gyakran épen e készülék által idéztettek elő és a sin egyenetlenségei an­nak egyik helyéről egy másikra vitettek át. Ezenkívül eddigelé a sinmagasság különb­ségei is útjában voltak a jó megmunká­lásnak. A találmány szerinti vontatható gép, mely vontatóhajtással, munkahajtással és gyorsan beállítható csiszoló- vagy vágóberendezések­kel bír, azt célozza, hogy a lefektetett si­nek összes hibái gyorsan, megbízhatóan és olcsón, pontosan kiküszöböltessenek. A gép különböző sebességekkel hajtható. A gép futókerekeken nyugvó, mótorhaj­tásu dobogóból áll, melyen középen áll­ványzat van ágyazva. A géphez három áll­ványzat tartozik, melyek mindegyike egy meghatározott munka végzésére való. A mindenkor szükséges állványzatot a dobo­góra helyezzük és a munka befejezése után eltávolítjuk. A hullámok kiküszöbölésére, valamint az illesztéseknél levő rövid mélyítések lelapí­tására vagy meghosszabbítására csiszoló be­rendezést ágyazunk a dobogón, mely be­rendezés beállítható csiszolókorongokból áll. A csiszolókorongok a szükséghez képest beállíthatók, anélkül, hogy azokat a beren­dezésről leszerelni kellene. Minthogy a csiszolóállványzat ágyazva van, ennélfogva a magasságkülönbségek nem vitetnek át az egyik sinről a következőre, mimellett több görgőnek az állványzaton való elrendezése és segédkerekeknek a dobogó hajtókerekei közelében való alkalmazása folytán az üt­közőhelyeken levő hullámok és mélyítések nem fejthetnek ki káros hatást, valamint a szabálytalanságok megismétlését elkerüljük.

Next

/
Thumbnails
Contents