51660. lajstromszámú szabadalom • Szitaberendezés röpítőművel és álló szitával köves és földes anyagoknak, különösen cementgyártáshoz való nedves előkészítésére

Megjelent 1911. évi április hó 10-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi jbb hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 51660. szám. XVII/d. OSZTÁLY. Szitaberendezés röpítőművel és állószitával köves és földes anyagoknak különösen cementgyártáshoz való nedves előkészítésére. f. l. smidth & c° cég kopenhágában. A bejelentés napja 1909 január hó 26-ika. Elsőbbsége 1908 február hó 27-ike. A cement gyártásánál a nyersanyag ap- , rítási költsége a végtermék előállítási költ- J ségére nagy mértékben kihat. Ennekfolytán nagy jelentőséggel bír az, hogy a nyers­anyag aprítását, egészen az égetési folya­mathoz szükséges finomsági fokig, illetve a nyersanyagok keverését lehető finom szét­osztás mellett akképen foganatosítsuk, hogy ez a lehető legcsekélyebb költséggel járjon. Ezt a célt a találmány értelmében a nyersanyag nedves előkészítése mellett az­által érjük el, hogy a nyersanyagokat meg­határozott vízmennyiség hozzáadása mellett előaprítókészülékekben, különösen golyó­ejtőmalmokban, azaz oly golyósmalmokban aprítjuk előzetesen, melyeknél nemcsak a golyók és az anyag közötti súrlódást, ha­nem a golyók ütőerejét is hasznosítjuk, és hogy erre az előaprított anyagot egy repítő­művel bíró szitaberendezésben külön vá­lasztjuk úgy, hogy az iszap a szita nyílá­sán átlép, míg a szilárd testeket visszatart­juk és újból a golyóejtőmalomba vezethet­jük. Ajánlatos a golyóejtőmalomban és a szitaberendezésben kapott iszapot nem köz­vetlenül fölhasználni, például forgó kemen­cébe való bevezetés által, hanem előbb egy csövesmalomban tovább megmunkálni. Ez az utóbbi eljárás rendkívül értékesnek mutat­| kozott, ami azzal van összefüggésben, hogy a golyóejtőmalom tényleg gazdaságos üze­mét csak akkor érhetjük el, ha e malom­ban az aprítást nem fokozzuk oly mér­tékig, hogy az anyag nagy részét köz­vetlenül egészen a szükséges iszapfinom­ságra őröljük. A találmány foganatosítására tehát oly aprítóberendezés ajánlatos, melynél a golyó­ejtőmalom és a csövesmalom közé egy re­pítőművel bíró szitaberendezés van akképen beiktatva, hogy a szitaberendezést a golyó­ejtőmalomban aprított anyag megtölti és hogy a szita nyílásain átlépő iszap a csöves­malomhoz vezettetik, míg a visszatartott szilárd testek a golyóejtőmalomba vissza­vezettetnek. Az iszapnak a szilárd testektől való ered­ményes szétválasztására ajánlatos a szita­berendezés röpítőművét egyrészt az anyag hozzávezetése céljából üreges karokkal, más­részt az anyagnak a szitafölületekhez való verése céljából lapos szárnyakkal fölsze­relni. Lényeges emellett, hogy a szitaberende­zéshez vezetett anyag megmunkálásának intenzitása tetszésszerint szabályozható le-

Next

/
Thumbnails
Contents