51653. lajstromszámú szabadalom • Eljárás képlékeny tömegek előállítására

Megjelent 1911. évi április hó ljófó*. — 1 — ; • ' '.. •. :— ' i't VmC'?.) MAGY. szabadalmi í\ 5165B. szám. I V/h/l. OSZTÁLY­Eljárás képlékeny tömegek előállítására. DK LILIENFELD LEO CHEMIKUS BÉCSBEN. A bejelentés napja 1910 junius hó 22-ike. Elsőbbsége 1909 junius hó 23-ika. Megfigyeltem, hogy kínai faolajból vagy faolaj-zsírsavakból és ezek származékaiból, minők a substituált savak vagy esterek, sók, az aromás szénhydrogének amido- vagy hydroxylszármazékaival, vagy ennek a két anyagnak átalakulási termékeivel alkalmas­kondenzáló anyag jelenlétében történő keze­lés által oly tömegeket állíthatunk elő, me­lyek a reakciókeverék quantitativ viszonyai­nak megfelelően kaucsuk, guttapercha, ba­lata vagy más hasonló anyagok, vagy a celluloidnál és rokon anyagoknál szokásos értelemben véve képlékeny anyagok, vagy gyanták pótlékául és keverő anyagául hasz­nálhatók. Eljárásom foganatosításánál a faolajat vagy faolaj-zsírsavakat vagy ezek substitu­eióterméket, estereket, sókat, az aromás szénhydrogének amido-hydroxylszármazé­kaival, vagy ezek keverékével és valamely alkalmas kondenzáló anyaggal keverve, víz jelenlétében vagy távollétében hevítjük. Kevés víz jelenléte a reakciót kedvezően befolyásolja, ha a reakció túlságos rohamos lefolyását meggátolni akarjuk. A reakció hefejezte után a meleg tömeget lehűlni engedjük, mikor az a kivánt konsistenciát veszi föl, a tömeget vízzel ki is lehet mosni. -Az aromás anyagoknak és a kondenzáló anyagnak a faolajhoz való viszonya a reakció hőmérséklete és időtartama szerint a szóban forgó eljárás szerint oly tömegeket állítunk elő, melyek vagy a sűrített olajokhoz, vagy a kaucsukhoz, illetve guttaperchához, vagy a balatához és evvel rokon anyagokhoz, vagy a celluloidnál és szarunál használt értelemben képlékeny anyagokhoz hasonlók és vagy emez anyagok pótléka, vagy ke­verő anyaga gyanánt használhatók. A szóban lévő eljárás szerint előállított • összes végtermékek átlátszóak és alkalmas oldószerekben oldhatók éB mineműségüknek megfelelően mindenhol sikeresen alkalmaz­hatók, hol sűrített olajok, kaucsuk, gutta­percha vagy balata, továbbá mindennemű képlékeny anyag és gyanta alkalmazható. A besűrített olajok konsistenciájának meg­felelő és az eljárás szerint előállított anyag pl. firniszek vagy lakkok készítésénél vagy egymagukban, vagy gyantákkal vagy via­szokkal, vagy száradó olajokkal és illanó oldószerekkel keverve alkalmazhatók, vagy lakkok és firniszek pótlékául alkalmazhatók. Lehet azokat szöveteknek vízhatlanná téte­lére, linóleum és lincrusta, viaszos- és bőr* vászon stb. előállítására is használni. Azok az anyagok, melyek konsistenciája a kaucsukénak felel meg, magukban is

Next

/
Thumbnails
Contents