51647. lajstromszámú szabadalom • Simító állvány ereszték nélküli falak előállítására

Megjelent 1911. évi április hó 10-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 51647. szám. VIII/a. OSZTÁLY­Simító állvány ereszték nélküli falak előállítására. fugenlose guss-wand-industrie g. m. b. h. cég düsseldorfban. A bejelentés napja 1910 május hó 26-ika. Jelen találmány tárgya ereszték nélküli falak előállítására szolgáló simítóállvány, mely fölvonóberendezés segélyével fölvon­ható, két egymással szemben fekvő simító­lemezzel bír, amelyek az előállítandó fal felé fordított oldaltikon igen sima anyag­ból, mint horgany, üveg, xylolith, viaszos­vászon vagy hasonlóból állanak. Ezen elren­dezés következtében a fali teljesen sima lesz úgy, hogy vakolás fölöslegessé válik. A mellékelt rajzokon a találmány tár­gyának két példaképem kiviteli alakja van föltüntetve. Az egyik kiviteli alak az 1. és 2. ábrákban elölnézetben részben metszetben és oldalnézetben van föltün­tetve. A 3. ábra a 2. ábra A—B vonala szerinti metszet. A • 4. ábra a második kiviteli alakot elölné­zetben, részben metszetben mutatja. Az (a) simítólemezek deszkákból vagy padlókból állnak, melyek legalább az elő­állítandó fal felé fordított oldalukon igen sima anyaggal, mint horgany, üveg, xylo­lith, viaszos vászon vagy hasonlóval van­nak bevonva. Az 1—3. ábrák szerinti kivi­teli alaknál a simítólemezeken (b) kötelek i vannak megerősítve, melyek fölfelé és a ' menyezeten beverés vagy hasonló segélyé­vel megerősített vagy (c) harántgerendán megerősített (d) csigákon vannak vezetve. Az ábrázolt kiviteli alaknál a harántgeren­dát (i) bakok tartják, melyek az előállí­tandó fal két oldalán vannak fölállítva. Ezen bakok meghosszabbíthatók, úgy, hogy a (c) harántgerenda az előállítandó fal ma­gasságának megfelelően magasabbra vagy mélyebbre állítható. Ezért a bakok két részből állnak, melyek közül a fölső ken­gyelek segélyével vagy kengyelekben az alsó részen vezettetik. A fölső résznek be­állított helyzetében való rögzítésére (s) sasszögek szolgálnak. A bakokon még a (h) válltartók vannak alkalmazva, me­lyekre padlók helyeztetnek és melyekre ia munkások, ha az épített fal magassága megkívánja, fölállnak úgy, hogy az anyag­nak a simítódeszkák közé való töltését kényelmesen eszközölhetik. A válltartók átállíthatok és úgy vannak elrendezve, hogy a bakokon kívül vagy be­lül megerősíthetők (lásd az 1. ábrán pon­tozott vonallal rajzolt helyzetét). A simítólemezeknek a beállított helyzet­ben való tartására (©) kengyelek szolgál-

Next

/
Thumbnails
Contents